Bro från Kungsholmen, Stockholm
Ny rapport om öppna geodata i kommunerna

Allt fler kommuner öppnar upp delar av sina geodata. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat resultatet av en enkätundersökning som ställts till Sveriges kommuner om deras tillhandahållande av öppna geodata.

SKL har tagit fram en rapport med sammanställning av resultaten av en enkät om öppna geodata som skickades ut till kommunerna våren 2019. Svarsfrekvensen var 76 procent (221 kommuner). År 2014, då undersökningen genomfördes senast, var svarsfrekvensen endast 51 procent, vilket tyder på att medvetenheten om öppna geodata har ökat.

Av de svarande uppger 35 kommuner att de tillhandahåller öppna geodata. I dessa kommuner har det framförallt varit tjänstepersoner som varit drivande i frågan. I endast åtta av 31 kommuner, som besvarat frågan, har politiken varit drivande. 

Till de 35 kommuner som uppger att de redan idag tillhandahåller öppna geodata verkar åtminstone 18 kunna läggas till år 2020.

Anledningarna till att kommuner ännu inte valt att öppna geodata skiljer sig mellan mindre och större (fler än 20 000 invånare) kommuner. I de mindre kommunerna uppges framförallt brist på resurser och kunskap, medan de större framförallt hänvisar till intäktsförluster och andra prioriteringar.

Vilka typer av geodata som kommunerna har eller kommer att publicera lyfts också i rapporten.

Läs rapporten Öppna geodata från kommuner