Riksdagshuset i Stockholm
Riksdagsdebatt om tillgång till geodata för digitalisering

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) har fått stå till svars i två interpellationsdebatter på tema geodata den 22 oktober. Frågorna var vilka åtgärder han kommer vidta för att förbättra det offentliga åtagandet inom geodata och införa öppna geodata för att möjliggöra nödvändiga effektiviseringsvinster samt vad han tänker göra för att korta handläggningstiderna för bygglov och fastighetsbildning i landet. Lennart Sjögren, tillförordnad vd för Geoforum, lyfter viktiga delar i interpellationsdebatterna och vikten av beslut inom dessa frågor, för Geoforum Sveriges medlemmar.

Öppna geodata och handläggningstider för detaljplan, bygglov och fastighetsbildning är frågor som diskuteras löpande i riksdagen. Även i år har det kommit in ett antal motioner om detta under den allmänna motionstiden och de kommer att behandlas till våren. Nu i veckan har det offentliga åtagandet inom geodataområdet och handläggningstider debatterats i två olika interpellationsdebatter, initierade av Larry Söder (KD), vice ordförande i civilutskottet och av Lars Beckman (M) ledamot i civilutskottet.

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) sa i debatten bland annat att:

– "jag ser därför mycket allvarligt på att handläggningstiderna varierar stort mellan olika delar av landet och att handläggningstiderna på flera ställen är för långa"

– "digitaliseringen har potential att göra både fastighetsbildningen och hela samhällsbyggnadsprocessen snabbare och effektivare"

– "finns stora möjligheter att också få stora samhällsfördelar på olika sätt och inom olika områden om man skulle göra denna information tillgänglig för fler på ett enklare sätt."

– "ett bekymmer är att Europeiska kommissionen ännu inte har beslutat om vilka datamängder som ska tillgängliggöras inom ramen för PSI-direktivet."

– "det är ett angeläget område som vi arbetar intensivt med. Våra myndigheter arbetar nu också med att ta fram ett bättre beslutsunderlag så att vi kan gå till handling och göra den här typen av data tillgänglig för fler aktörer."

– "vår föresats är givetvis att Sverige ska vara ledande i denna utveckling”

För Geoforum Sveriges medlemmar är det viktigt att regering och riksdag går vidare och så snabbt som möjligt tar beslut beträffande de förslag som Lantmäteriet med flera lämnat vad avser både resurser och regeländringar. Att dessa frågor debatteras i riksdagens kammare ökar kunskapen om och intresset för geodataområdet.

Lennart Sjögren, tf vd Geoforum Sverige

För att ta del av hela debatten se riksdagens protokoll från 22 oktober:

§ 9 Svar på interpellation 2019/20:34 om handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning
§ 11 Svar på interpellation 2019/20:42 om det offentliga åtagandet inom geodata