Näringsliv vinst
Lennart Sjögren näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum

Styrelsen har utsett Lennart Sjögren till näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum. Lennart är lantmätare från KTH med en bakgrund som bland annat partisekreterare för Kristdemokraterna och utvecklingschef på Lantmäteriet. Nu är Lennart egen företagare och konsult för bolaget Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB. Han är styrelseledamot och viceordförande för ULI Geoforum sedan några år tillbaka. Som näringspolitisk talesperson representerar Lennart ULI Geoforum och bevakar näringslivsfrågorna inom geodatabranschen. Här kan du läsa Lennarts första rapport.

Rapport

lennart sjogren 300I den internationella branschtidningen GIM Internationals Business Guide 2017 redovisas en global undersökning av marknadsutvecklingen. 70 % tror att marknaden växer de närmaste åren medan drygt 20 % tror att marknaden stabiliseras på nuvarande nivå. Över 90 % menar att det privata näringslivet kommer att ha en växande och större roll inom geodatamarknaden.

GIS- och mätbranschen i Sverige har vuxit något under de senaste åren enligt UC:s branschrapporter från 2014 och 2015. Det statliga bolaget Metria har nyligen i sin bokslutskommuniké tydligt sagt att ”Ambitionen är att dubbla omsättningen och att leverera en EBITDA på mer än 10 % senast 2021”.

Behovet och användandet av geografiska data och geografiska informationssystem ökar. Företag, organisationer och verksamheter skaffar bättre underlag till beslut för att optimera ekonomiska resurser och för att säkra ett hållbart företagande. Teknikutvecklingen går allt snabbare och olika teknikområden integreras.

Öppna data

Inom samhällsbyggnadsområdet finns idag i Sverige stora kapacitetsproblem som leder till bland annat långa handläggningstider och köer för att hitta en ny bostad. I många länder har det redan införts öppna geodata och och i flera länder sker en snabb digitalisering med öppna geodata som en viktig framgångsfaktor.

Regeringens ambitioner är att införa öppna och avgiftsfria statliga geodata. Många kommuner jobbar med att öppna sina egna geodata. Regeringens olika uppdrag till Boverket, Lantmäteriet och Statskontoret inom områdena öppna geodata, digital planprocess och lantmäteriorganisation syftar till att skapa nya framtida lösningar som tillgodoser samhällets samlade behov. De samverkansprogram som regeringen bedriver inom bland annat området Smarta städer visar också på de förändringsprocesser som nu drivs med allt större kraft.

Geodata blir allt viktigare för samhället

Den digitala transformationen som sker de närmaste åren skapar nya förutsättningar för innovation, nya tjänster och produkter samt nya företag. Vi har de senaste åren kunnat se framväxten av många nya företag inom GIS-och mätbranschen samtidigt som de stora företagen genom köp och fusioner skapar nya affärsmodeller och starkare positioner på marknaden. Vi ser också att geodata blir en allt viktigare komponent i många andra branschers digitala transformationer.

Allt detta sammantaget innebär att de privata företagen, i likhet med det som skrivs i GIM Internationals Business Guide 2017, kommer att ha en allt större roll på den svenska marknaden. Därför är det viktigt att branschen tydligt kommunicerar i olika näringspolitiska frågeställningar som öppna geodata, förbättrad kompetensförsörjning och snabbare digital transformation samt synliggör näringslivets behov och önskemål. Vår branschorganisation ULI Geoforum föreslås av styrelsen att byta namn till Geoforum Sverige, vilket också synliggör att vår branschorganisationen är till för alla aktörer inom geodataområdet.

Lennart Sjögren, näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum