I lördags fick alla som prenumererar på DN också bilagan Framtidens stad. Här finns en artikel om Position 2015 (som arrangeras av ULI Geoforum och fyra andra föreningar) där föreningarnas ordföranden uttalar sig. Tidningsbilagan kommer också att delas ut under kongressen nästa vecka.

Läs bilagan (pdf)

egg-research-310Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som avses presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen senast 25 oktober 2015. För ULI Geoforums medlemmar är ökade forskningsinsatser av stor betydelse.

Läs mer

I Lantmäteriets budgetunderlag 2016-2018 föreslår Lantmäteriet anslag för bland annat fritt tillhandahållande av adresser och geografiska data, genomförande av Inspire, utveckling av den nationella höjdmodellen och framtagandet av geodata i 3D över hela landet.

Läs mer

Vintersjöfart i Östersjön pågår året runt oavsett isförhållanden. För att samordna och organisera isbrytningsverksamheten optimalt, använder isbrytarna i Sverige, Finland och Estland ett gemensamt informations- och ledningssystem för isbrytning i Östersjön. Avancerad teknologi gör det nu möjligt att utveckla systemet vidare, och Sjöfartsverket har tillsammans med Trafikverket i Finland inlett ett projekt för att skapa ett nytt och omfattande system (IBNext).

Läs mer

Den 26 februari tog FN beslut om en ny resolution som uppmanar till ökat samarbete kring jordobservation. Målet med FN-resolutionen är att utveckla en mer exakt global referensram för bättre kartering och övervakning av jorden, och då särskilt klimatförändringar.

Läs  mer om FN-resolutionen på kartverket.no