Vägledning från Boverket om barnkonventionen i fysisk planering

På Boverkets webbplats finns nu en vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling. Vägledningen ger stöd för hur plan- och bygglagen och barnkonventionen kan tolkas och samverka för att tillgodose barns rättigheter i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. Vägledningen innehåller även inspiration och goda exempel.

Vägledningen vänder sig till kommuner, regioner och länsstyrelser i arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling, från planering till förvaltning. Målgrupp är även byggaktörer, offentliga och privata fastighetsägare eftersom vägledningen berör hela samhällsbyggnadsprocessen. 

Boverkets vägledning innehåller sju delar:

  • Barns rätt i byggd miljö – om barnkonventionen och krav i PBL som angår barn.
  • Barnvänligt samhällsbyggande – om barns behov i samhället och delaktighet och inflytande.
  • Barn och samhällsbyggnadsprocessen – om barnrättsperspektivet genom olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Tillsammansarbete – om samverkan och ansvarsfördelning.
  • Exempel – sammanställning av nationella och internationella exempel.
  • Andra vägledningar  urval av andra vägledningar som ger stöd.
  • Forskning och utredningar – sammanställning av relevant forskning.

Kort om barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller mänskliga rättigheter för barn och antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Varje enskilt barn är bärare av mänskliga rättigheter som ska erkännas, respekteras och tillgodoses. Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats.

Ta del av vägledningen på Boverkets webbplats