Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

Geodata är en nyckelfaktor för smart och hållbar samhällsutveckling. Oavsett om det handlar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster. Geoforum Sverige har tagit fram sju punkter för att Sverige ska ta tillvara potentialen i geodata och digitalisering. 

Vi vill se:


En långsiktig vision och målbild för geodata och digitalisering i Sverige

Geoforum vill se en tydlig och konkret vision för geodata och digitalisering i Sverige. Då kan medlemmarna i Geoforum bidra till att accelerera den digitala omställningen – i rätt riktning. Om Sverige ska bli bäst i världen på geodata och digitalisering krävs ett visionärt politiskt ledarskap.

Ökade investeringar i geodata och infrastruktur för digitalisering

För att Sverige ska nå sin fulla potential och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behövs större investeringar i geodata och digital infrastruktur. Det är dags att se geodata och digitalisering som en hävstång för utveckling och göra de lönsamma investeringar som motsvarar potentialen. Geoforum anser att det behövs en klart högre investeringstakt och produktionstakt.

Öppna och standardiserade data

Kraften i geodata och digitalisering ligger i att data kan kombineras. Nyttan blir större än delarna när data kan kombineras och användas utan kostnad och besvärande villkor. 1+1=3. Digitalt entreprenörskap och innovation bygger på enkel tillgång till geodata. Geoforum anser att offentliga data ska vara tillgängliga, användbara, kostnadsfria, standardiserade, interoperabla och utan besvärande villkor.

En ny ändamålsenlig finansieringsmodell för öppna data och digital service från offentliga aktörer

En finansieringsmodell behöver utvecklas som uppmuntrar offentliga aktörer att producera och tillhandahålla öppna data. Tillgång till användbara data leder till effektivisering, innovation och forskning. Det är samhällsekonomiskt lönsamt och skapar stor samhällsnytta.

Enkla och tydliga regelverk för ett digitalt samhälle

Regelverk och juridik behöver utvecklas så att de stöttar digitaliseringen och möjliggör förändring. Stora delar av regelverken är i dag gjorda för en analog tid med personliga möten och brevkorrespondens. Geodata och digitalisering är lagspel med såväl offentliga som privata aktörer. Regelverken måste utvecklas så att detta lagspel kan genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Ökad samverkan och mer samarbete

Digitalisering är en lagsport. För att uppnå de samhällsvinster digitalisering kan leda till behövs ökad samverkan mellan olika aktörer. Det krävs nya sätt att samarbeta och utbyta information, både inom och mellan organisationer. Samverkan behöver förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommuner och näringsliv.

Ökade satsningar på kompetensförsörjning

Geodatakompetens är kritisk för att möta våra samhällsutmaningar. Vi vill se fler utexaminerade från utbildningar inom geodataområdet och ökad geodatakompetens hos de som jobbar med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. Branschen behöver samlas och gemensamt arbeta för att öka intresset för geodataområdet.

Ladda ned Geoforums sju punkter