Viktig satsning på kompetensförsörjning i geodatabranschen

I slutet på maj stod det klart att Geoforum tillsammans med Lantmäteriet beviljats projektmedel i Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen” syftar till att öka kännedom om, och intresse för, geodatabranschen. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch.

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodatabranschen i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med relevant erfarenhet, det är svårt att kompetensutveckla befintlig personal och söktrycket till utbildningar är lågt, till och med nollintag på flera utbildningar. En stor anledning till kompetensbristen är att branschen upplevs som anonym. Det hänger i sin tur ihop med att branschen är fragmenterad, geodata är ofta en mindre och utspridd del av verksamheten. I Lantmäteriets slutrapport för regeringsuppdraget om kompetensförsörjning i geodatabranschen är budskapet tydligt – om inget görs riskerar branschen att utarmas.

– Det är mycket glädjande att projektet fått finansiering. Geodatakompetens är kritisk för Sveriges digitalisering och för att vi ska kunna möta samhällsutmaningar vi står inför, inte minst omställningen till ett hållbart samhälle. Satsningen på kompetensförsörjning kommer att vara till stor nytta för Geoforums medlemmar, geodataområdet i stort och i förlängningen hela samhället, säger Sofi Almqvist, Vd Geoforum Sverige.

Gemensam digital plattform och utåtriktade aktiviteter

Att locka fler till branschen är ett långsiktigt arbete som kräver att branschen pratar med en röst och jobbar tillsammans för att bryta anonymiteten och höja statusen på branschen. Projektet ska bygga upp en gemensam digital plattform som samlar information om branschen och vägar in i branschen. Projektet ska också genomföra marknadsföringsaktiviteter för att öka kännedomen om yrken inom geodata, framför allt hos unga. Som grund till arbetet görs först en kartläggning av behov och ett insiktsarbete. Innan projektet avslutas ska vi också ta fram en modell för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt efter projekttidens slut.

Det långsiktiga syftet med projektet är att säkra upp att geodataområdet inte utarmas på kompetens. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch. Målet på lång sikt är att söktrycket på utbildningarna ökar och att fler med relevant kompetens söker lediga tjänster i branschen.

Projekt på tre år

Geoforum Sverige och Lantmäteriet är projektparter i projektet. Arbetet kommer att involvera Geodatarådets branschråd där flera myndigheter och lärosäten är representerade, men även andra delar av branschen för att få en så bred representation som möjligt. Projektet startar i höst och löper över tre år. Projektledare är Ann-Kristin Belkert på Actinate.

– När vi vet mer om detaljerna kring projektupplägget så kommer vi berätta mer i vårt nyhetsbrev och här på Geoforums webb. Vi hoppas att många av Geoforums medlemmar vill engagera sig på olika sätt under projektets gång, för att lyckas med kompetensförsörjningen till branschen måste vi hjälpas åt. Det finns massor av innovativa saker vi kan göra för att nå ut med vilka viktiga, spännande och roliga jobb det finns inom geodataområdet, säger Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum Sverige.

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Läs mer på smartbuilt.se