Kvinna som funderar på digitalisering
Kraftsamling för Sveriges digitala omställning

Regeringen har gett Vinnova, DIGG, PTS och Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda ett program som ska kraftsamla för Sveriges digitala omställning. Digitaliseringen ska stärka Sveriges konkurrenskraft och innovations­förmåga, utveckla välfärden och påskynda omställningen mot en hållbar utveckling.

Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet har nu fått regeringsuppdraget att föreslå ett program för att leda den digitala strukturomvandlingen av Sverige. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter, inom bland annat tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

Den digitala strukturomvandlingen påverkar samhället i grunden. Verksam­heter kan organiseras på helt nya sätt och digitala verktyg används i allt högre utsträckning för att automatisera och effektivisera produktion, beslutsfattande och offentlig förvaltning.

För att skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta har regeringen satt upp flera mål som är relevanta för detta uppdrag, bland annat i digitaliseringsstrategin och i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. I den nyligen presenterade forsknings- och innovationspolitiska propositionen finns också ett antal satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

– Det här är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som bland annat arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhälls­utmaningar. Vi ska dra nytta av de styrkeområden vi har, arbeta långsiktigt, med helhetssyn och i samverkan med näringslivet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi ska skapa en bättre välfärd, nya jobb och stärka vår konkurrenskraft genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Högkvalitativ forskning som stödjer innovation och möjligheter till utbildning som möter arbetsmarknadens nya behov och det livslånga lärandet är avgörande, säger minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Läs mer i regeringens pressmeddelande