Nytt regeringsuppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fick den 15 juni ett regeringsuppdrag att utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog.

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål. Kunskapsunderlagen ska kunna användas som stöd för markägare och myndigheter inför en fördjupad bedömning av skogens natur- och kulturmiljövärden, men även för andra ändamål. 

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, och i dialog med representanter för markägare och andra berörda aktörer. Uppdraget ska delredovisas senast den 2023-06-30 och slutredovisas senast den 2027-06-30.

Läs mer på Regeringens webbplats: Uppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden