Länsstyrelserna utvecklar nytt digitalt verktyg för planprocessen

Till hösten lanserar Länsstyrelserna ett nytt digitalt verktyg. Plaza, som plattformen heter, ska underlätta tidig dialog och samverkan mellan länsstyrelserna och kommuner i planärenden.

Idag sker mycket av den tidiga dialogen mellan kommun och Länsstyrelsen via e-post och informella kontaktytor vilket gör den personbunden och sårbar. Det ska den nya plattformen Plaza råda bot på genom att dialogen istället sker i en gemensam digital tjänst. Syftet är att underlätta samverkan samt skapa kontinuitet och spårbarhet i den tidiga dialogen om lägesbilder, knäckfrågor och identifierade utredningar.

– Plaza ska underlätta dialogen mellan handläggare på kommunen och Länsstyrelsen och göra dialogen mer transparent, effektiv och säker. Vi vill också förenkla kontakten, till exempel kommer det att finnas en chattfunktion, mötesfunktion och möjlighet att enkelt exportera dokumentation, säger projektledare Nishani Polsa.

Parallellt utvecklas även ett internt handläggningsstöd på länsstyrelserna som fått namnet Prozesso. Systemet kommer att användas primärt av handläggare på länsstyrelserna och även innehålla en e-tjänst för handläggare på kommunen.

Rullas ut under hösten 2022

Från början var driftsättningen tänkt att ske i vår men den är nu framflyttad till i höst. Verktyget kommer att rullas ut etappvis län för län med målet att vara utrullat i hela landet till årsskiftet.

Regeringsuppdrag om enhetliga digitala processtöd

Bakgrunden till arbetet är ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen fick 2021 om att utveckla och införa enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för deras medverkan i samhällsplaneringen.

Plattformen Plaza började utvecklas 2019 genom ett projekt som Länsstyrelsen i Västra Götaland drev tillsammans med fem kommuner inom ramen för innovationsprogrammet Smart Built Environment. Den lämnades sedan över till länsstyrelsernas gemensamma förvaltning och integreras nu med övriga system och stöd.