Riksrevisionen: Lantmäteriets fastighetsbildning är långsam, med höga och oförutsägbara avgifter

Lantmäteriets fastighetsbildning är ineffektiv och dyr. Det visar Riksrevisionens granskning av fastighetsbildningen i Sverige. Riksrevisionen rekommenderar att hela regelverket och nuvarande avgiftsmodell ses över. Geoforum kommenterar rapporten.

Riksrevisionens granskning av den statliga fastighetsbildningen vid Lantmäteriet visar att det finns stora effektivitetsproblem, till exempel att handläggningstiderna är långa och har blivit längre. Problemet beror, enligt rapporten, i huvudsak på att det är svårt att rekrytera tillräckligt många lantmätare. Riksrevisionen bedömer att det inte är möjligt att öka antalet lantmätare inom rimlig tid och rekommenderar regeringen att genomföra en översyn av regelverket, så att verksamheten ska kunna effektiviseras. Granskningen visar också att avgifterna för fastighetsbildning är höga och har stigit i hög takt. Riksrevisionen bedömer att detta framförallt beror på den avgiftsmodell som Lantmäteriet använder.

Rekommendationerna i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • genomföra en översyn av hela regelverket kring fastighetsbildningen
  • se över nuvarande avgiftsmodell för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv verksamhet och en mer förutsägbar avgiftssättning.

Lantmäteriet rekommenderas bland annat att

  • identifiera ytterligare möjligheter att bryta ökningstakten i kundernas avgifter
  • öka andelen fasta avgifter, i syfte att underlätta för sakägare att i förväg kunna bedöma kostnadsnivån
  • säkerställa enhetligare dokumentation i förrättningsärenden för ökad transparens i avgiftssättningen.

Läs Riksrevisionens rapport här
 

Geoforum Sverige verkar för en helt digital samhällsbyggnadsprocess vilket kommer att ge lägre kostnader, mindre miljö- och klimatpåverkan och skapa direkt nytta för invånare och företag. Här är fastighetsbildningen en viktig del.

 Vi måste höja tempot i digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten. Det är angeläget att regelverket ses över och att det lagstiftningsarbete som krävs skyndas på, kommenterar Sofi Almqvist Vd Geoforum Sverige rapporten.

– En grundförutsättning för att vi ska kunna digitalisera fastighetsbildningsprocessen är att vi har digitala fastighetsgränser av god kvalitet. För att höja kvaliteten krävs att staten nu prioriterar resurser till arbetet, samt ett ökat samarbete och statligt och kommunalt ansvarstagande i frågan, säger Sofi Almqvist.

Riksrevisionen lyfter i rapporten fram svårigheter att rekrytera tillräckligt många lantmätare som en orsak till problemen.

– Brist på kompetens är en stor utmaning för hela branschen, både på kort och lång sikt. Förra året genomförde vi ett arbete tillsammans med Lantmäteriet för att kartlägga kompetensbehovet inom geodataområdet och det är tydligt att kompetensbrist redan nu är ett stort problem, och något som kommer att få stora konsekvenser framöver. Det krävs skyndsamma åtgärder och att både branschen och beslutsfattare tar sitt ansvar så att vi kan vända utvecklingen. Vi behöver geodatakompetens för kunna möta flera av våra stora samhällsutmaningar, säger Sofi Almqvist.

Om Fastighetsbildning

Fastighetsbildning innebär bland annat att nya fastigheter bildas eller att fastighetsgränser ändras. Fastighetsbildning regleras i Sverige främst av fastighetsbildningslagen och prövas vid en lantmäteriförrättning. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildning i Sverige, men i 39 kommuner är lantmäteriverksamheten kommunal.

Positionspodden fördjupar sig i frågan om digitala fastighetsgränser

positionspodden logo

I Geoforum Sveriges podd Positionspodden går vi på djupet i frågor som rör digitala fastighetsgränser i en serie poddavsnitt. Tre avsnitt finns ute så här långt. I det första medverkar Lantmäteriet, i det andra är fokus på det kommunala perspektivet och i det tredje pratar vi fastighetsgränser inom skoglig näring. Det fjärde spelas in under mars månad och då medverkar byggaktörer. Podden finns där poddar finns, du kan också lyssna direkt här.

 

Texten är uppdaterad med fler kommentarer från Geoforum 8 mars.