AI och geodata – en kraftfull kombination

AI och geodata – en kraftfull kombination

Artificiell intelligens, AI, har stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men för att vi ska kunna realisera potentialen är en grundförutsättning att vi har aktuell och kvalitativ geodata. Vad är egentligen AI? Vilka exempel på tillämpningar finns det? Hur kan AI hjälpa till att producera den geodata som krävs? Marcus Weiland, delprojektledare i Smart Built Environments satsning på AI i samhällsbyggandet går igenom grunderna.

 
Vi börjar från början, vad är egentligen AI?

– AI, eller artificiell intelligens, är enkelt förklarat ett verktyg för att hitta mönster i data. Vanliga användningsområden för AI är att göra prognoser eller klassificeringar av olika typer av data.

– Till skillnad från traditionell programmering, där programmeraren skriver regler för hur systemet ska göra så handlar AI om att vi istället visar systemet exempel på vad vi vill uppnå och tränar systemet att uppnå det resultat vi vill få. För att ta ett exempel, säg att jag ska programmera en ugn som själv säger till när bullarna är färdiggräddade. Som traditionell programmering fungerar så skulle jag då skriva de olika stegen; när bullarna sätts in ska en timer gå i gång och timern ska pipa när en viss tid har gått och bullarna förhoppningsvis är klara. Men med ett AI-perspektiv så skulle jag istället sätta in en kamera i ugnen och ta bilder på perfekt gräddade bullar, undergräddade bullar och brända bullar. Och sen skulle jag träna systemet med bilderna, så att ugnen piper när bullarna är klara.

– En stor fördel med AI är att det också kan kombinera data från helt olika källor, även till exempel data i skriven text eller annan ostrukturerad data som har varit svår att hantera med traditionell programmering. En annan fördel är att det är så effektivt. AI kan jobba dygnet runt och automatisera uppgifter som förut krävt mänsklig hantering.
 

Varför är geodata viktigt för AI?

– När du bygger AI-lösningar så använder du olika dataset och kombinerar dem för att hitta mönster och göra prognoser. En datakälla som är avgörande för många AI-tillämpningar är data som kan knyta oss till en geografisk plats i vår fysiska värld, det vill säga geodata.
 

Kan du ge några exempel på utmaningar som geodata kombinerat med AI kan lösa?

– Säg att jag till exempel vill göra en AI-lösning som får taxibilar att befinna sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Då behöver jag realtidsdata om vad som händer i området just nu, till exempel vilka evenemang som pågår och om det är några förseningar just nu i kollektivtrafiken. Men jag är också beroende av grunddata; Var är vägarna? Hur kan bilarna köra? Var finns det parkeringsplatser? Här är geodata avgörande. Det finns många exempel på sådana tillämpningar från logistik och leveranser och det skulle också göra stor nytta inom byggsektorn med transporter av byggmaterial, till exempel.

– Ett annat exempel är digitala tvillingar. Grunden för en digital tvilling är att vi har en fysisk verklighet och en digital verklighet som är så lika varandra som möjligt. Alltså att vi kan koppla data till en karta. Digitala tvillingar är ett område där AI har stor potential för att göra prognoser. Har vi data om kommande byggprojekt för ett område och kombinerar den med data om till exempel avloppsnätet, elnätet, energiförbrukning, hur många elbilar människor kommer att ha i framtiden med mera, och knyter allt det till en karta så kan vi göra prognoser om vilken påverkan en ökad inflyttning till ett område kommer att få. Vilka miljökonsekvenser får fler resor och transporter? Kommer kollektivtrafiken att räcka till? Har avloppsnätet rätt kapacitet? Kommer elnätet klara att ladda alla elbilar? Och så vidare.

– Tittar vi ur ett större perspektiv kan AI användas för att lösa klimat- och hållbarhetsutmaningar. Till exempel används AI för att göra prognoser för hur mer regn och fler skyfall kommer att påverka samhällen i framtiden. För att använda AI som ett verktyg i klimatarbetet är geodata avgörande. Vi behöver veta hur marken ser ut, var det är skog, var det är sand, var det är byggt, hur berggrunden ser ut, var det finns vattendrag, för att bara nämna några exempel.

– AI kan också användas för automatisering och effektivisering av processer, till exempel bygglov eller fastighetsbildning. Det händer också mycket med AI inom skog, jordbruk och naturvärden.

– Alla de här exemplen på tillämpningar kräver att vi har geodata och inte minst att data är uppdaterad, detaljerad och korrekt. Annars kan vi inte göra korrekta prognoser och AI-modellerna blir fel.
 

Hur kan AI användas för insamling av geodata?

– När fler och fler beslut tas här och nu i samhället så krävs det som sagt detaljerad kartdata som är uppdaterad och aktuell. För att det ska vara praktiskt möjligt så måste vi automatisera delar av processen. Det finns stora effektivitetsvinster med att använda AI för insamling av geodata, och det är nödvändigt för att vi ska kunna få den data vi behöver.

– Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet är en satsning inom ramen för Smart Built Environment. Inom Kraftsamling AI erbjuds workshopserier som jag leder för att hjälpa behovsägare att komma igång med AI. En av workshopserierna handlar just om insamling av geodata. Tillsammans med Alingsås kommun, Örebro kommun och Göteborgs stad undersöker vi om vi kan ta ortofoton och automatiskt skapa en vektoriserad grundkarta. Tanken är att AI gör huvuddelen av jobbet och att en människa sedan går in och justerar det som AI:n inte kan tolka. Lyckas vi så blir begränsningen i hur aktuell kartan kan vara endast hur ofta vi kan flyga och fota. Det skulle vara ett stort steg framåt. Det här kommer jag att berätta mer om på AI Arenas AI-lunch den 18 mars.

Marcus Weiland är vice VD på Savantic, ett AI-konsultbolag där alla konsulter har disputerat. Han undervisar i affärsutveckling med AI och datadrivna arbetssätt. Han är också delprojektledare för Tillämpningsstöd, ett av delprojekten i Smart Built Environments satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

 

Lär dig mer om AI på lunchen

Potentialen med AI är stor, och för att realisera den behöver vi öka kompetensen och ta hjälp av varandra. Geoforum är därför med och driver utvecklingen av AI Arena, en mötesplats och kunskapsplattform om AI inom samhällsbyggnadssektorn. Under året ordnar vi AI-luncher med jämna mellanrum med olika teman som rör hållbart samhällsbyggande med hjälp av AI. Läs mer på aiarena.se.