Drygt 160 kommuner anslutna till nationella geodataplattformen

I slutet av januari slutrapporterade Lantmäteriet sitt regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Hittills har 162 kommuner anslutit sig för att tillgängliggöra detaljplaner i den nationella geodataplattformen och 22 har levererat in skarpa data. Infrastrukturen för nationellt standardiserade datamängder finns på plats, nu behöver takten öka för att nå den förväntade effekten av en smartare samhällsbyggnadsprocess.

malin klintborg lantmateriet 220x249– Det är fantastiskt roligt att det är så många kommuner som redan börjat producera digitala detaljplaner och väljer att tillgängliggöra dem i den Nationella geodataplattformen. Vi ser fram emot att många fler kommuner är på väg in i plattformen med detaljplaner, men jobbar också för att öka antalet standardiserade datamängder som är möjliga att tillgängliggöra via plattformen, säger Malin Klintborg, uppdragsledare Lantmäteriet.

Den nationella geodataplattformen lanserades i början av 2021. Hittills har 162 kommuner tecknat avtal om att tillgängliggöra detaljplaner i plattformen. 22 av kommunerna har levererat in skarpa data och sammanlagt har 141 detaljplaner tillgängliggjorts (sista januari 2022). Sedan årsskiftet gäller nya lagar och regler som kortfattat innebär att nya detaljplaner ska vara digitala och kommuner ska tillgängliggöra dem nationellt, genom geodataplattformen eller i egen regi.

Planbeskrivning, översiktsplan och regionplan näst på tur

Utöver detaljplan är informationsmängden byggnadsinformation i drift i plattformen sedan hösten 2021, med 2022 som testår. Två nya informationsmängder per år 2022-2024 kommer att realiseras inom ramen för Lantmäteriets befintliga uppdrag. Prioriteringen framåt är att färdigställa de påbörjade datamängderna: byggnad, planbeskrivning, översiktsplan och regionplan samt att engagera fler parter, som andra myndigheter i arbetet med den nationella geodataplattformen.

Finansiering och lagstiftning förutsättningar för att ta nästa steg

I slutrapporten lyfter Lantmäteriet fram att takten måste öka för att nå förväntade effekter av en smartare samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplaner och byggnader i geodataplattformen behöver bli rikstäckande och fler datamängder per år adderas till plattformen. Lantmäteriet pekar i rapporten på tre grundläggande förutsättningar som behöver komma på plats: en långsiktigt säkrad finansiering, en ändamålsenlig lagstiftning som stödjer en säker och hållbar digital process samt att arbetet med informationssäkerhet hos berörda myndigheter förstärks.

Slutrapporten för regeringsuppdraget ”Etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen” lämnades 31 januari 2022.

Läs hela slutrapporten här