Boverket slutrapporterar digitaliseringsuppdrag för 2021

I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021. Flera steg tas mot en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som förslagen innebär praktiska utmaningar, inte minst för kommunerna som är den stora aktören när förslagen ska genomföras.

– I det här uppdraget har fokus varit på lösningar och vi lämnar nu en slutrapport med en rad förslag uppdelat på fyra ämnesområden. Vi är glada att gå i mål i uppdraget men det finns såklart mycket mer att göra. Det här är ett steg framåt i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Ett arbete som måste ske i samverkan mellan många aktörer, säger Frida Jonsson, Boverket.

Uppdraget redovisas genom en slutrapport "Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö" och fyra ämnesrapporter på tema:

  • Digital kommunikation i PBL
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö

Boverket har även arbetat med två tekniska lösningar: Ändamålskatalogen och ett API för Boverkets register över behöriga.

– Regeringsuppdragen att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen driver en digital omställning som är behövlig för vår bransch, en omställning som påverkar samtliga Geoforums medlemmar och som är i högsta grad pågående. Från Geoforums sida ser vi positivt till de ansatser som görs för att ställa om, inte minst då vi ser att digitaliseringen och tillgången till geodata är en viktig del för att ta oss utmaningarna inom hållbarhet och klimat. Här är samhällsbyggnadsbranschen en av de branscher som kan vara med och göra stor skillnad, kommenterar Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige slutrapporten.

Digitalisering av äldre detaljplaner

Idag är det obligatoriskt att digital planinformation upprättas i samband med framtagande av nya detaljplaner.. Boverket föreslår i en av slutrapporterna att det även ska bli obligatoriskt att omvandla äldre detaljplaner som ska fortsätta att gälla till digitala detaljplaner. Kommunerna gör ett urval över vilka detaljplaner de vill ha kvar och det blir då obligatoriskt att digitalisera dessa. Analoga detaljplaner som inte omvandlas ska upphöra att gälla 2028. Förslaget innebär ett omfattande arbete och kostnader för kommunerna.

I rapporten skriver Boverket: ”Genomförandet av Boverkets förslag till detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation kommer initialt att innebära kostnader och anspråk av resurser, framför allt för kommunerna. Kommunerna är de som kommer att vara den stora aktören när förslagen ska genomföras. Det är kommunerna som måste göra urval, planera arbetet, utföra eller köpa in digitaliseringen och driva processerna för att göra de digitaliserade planerna juridiskt gällande. Samtidigt är det hos kommunerna som många av nyttorna uppstår, så som ökad rättssäkerhet och effektivitet. Boverket anser även att det är möjligt för kommunerna att ta ut planavgifter för arbetet.”

Förslaget kommer ta stora resurser i anspråk av kommunerna och frågan är hur genomförandet ska gå till i praktiken. SKR håller nu på att diskutera frågorna gemensamt med kommunerna, men kommenterar förslaget om detaljplaner så här: 

– Vi är mycket bekymrade över förslagen som läggs i rapporten ”Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation”. En grundprincip för samhällets digitalisering är att kommuner och regioner får rimliga förutsättningar för att ställa om. Vi ser inte att vare sig tidplan eller Boverkets förslag om att kommuner ska finansiera digitalisering via planavgifter är förankrade i hur kommunernas detaljplanering faktiskt fungerar, säger Christina Thulin, SKR.

– De slutrapporter och ansatser som Boverket presenterar är viktiga pusselbitar mot en digital samhällsbyggnadsprocess. Visionen är bra men det finns stora utmaningar i det praktiska genomförandet ute hos våra kommuner. Precis som SKR säger så måste det finnas resurser, finansiering och rimliga förutsättningar för att det ska gå att ställa om. När kommunerna inte hinner digitalisera alla planer, finns också en risk för att planer prioriteras bort och att värden går förlorade. Vi ser gärna en aktiv dialog med medlemmarna kring utmaningarna kommande åren och hur vi bäst kan stödja i dessa frågor, säger Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum.

Geoforum fortsätter att bevaka och lyfta frågan i olika sammanhang under året. Vi vill veta hur ni kommuner ställer er till Boverkets rapport så hör gärna av er till oss på kansliet med tankar och reflektioner.

Läs slutrapporten hos Boverket