Digitala detaljplaner – nya regler och föreskrifter från 1 januari 2022

Den 1 januari 2022 börjar Boverkets framtagna föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning gälla och nya detaljplaner ska tillgängliggöras nationellt enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet. Från årsskiftet gäller också att detaljplaner och planbeskrivningar enligt plan och byggförordningen ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Här finns användbara länkar och mer information samlat: