Bil på motorväg
Geoforum svarar på remiss om automatiserad körning och ökad användning av geostaket

Infrastrukturdepartementet har efterfrågat synpunkter på promemorian Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket (Ds 2021:28). Geoforum var inte en av remissinstanserna men har valt att ändå svara. Vi ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. En frågeställning som dock uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut då flera relevanta instanser saknas.

Geoforums yttrande kan du ta del av här:

Bakgrund

I promemorians första del om ansvar vid automatiserad körning ingår att utveckla det tidigare betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) och ta hänsyn till de synpunkter som lämnats in samt den utveckling som skett inom området. Då ett fordon kan köras både manuellt och automatiserat innefattar uppdraget att analysera ansvarsfördelningen under automatiserad körning samt tydliggöra förarens roll, uppgifter och ansvar.

I del två ingår att överväga regelförändringar i syfte att ge väghållaren förutsättningar att prioritera samt särbehandla fordon som tillämpar geostaket. Det innefattar även att analysera ansvarsfrågor då ett fordons funktionalitet ändras genom styrning via geostaket. Analys av behovet av straffrättsliga och/eller andra sanktioner för trafikförseelser och trafikbrott vid automatiserad körning samt för trafikbrott vid geostakettillämpningar ingår även.

Geoforum Sverige tillstyrker förslaget Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket, med följande synpunkter:

Geoforum Sverige ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. Att ansvar och regler förtydligas i syfte att främja en ökad användning av geostaket välkomnas. Att lagstiftning kommer på plats är en förutsättning för utvecklingen mot smarta hållbara samhällen. Den tekniska utvecklingen går fort och det är viktigt att lagstiftaren fortsätter att följa utvecklingen även framöver.

Lägesbestämd information behövs för arbetet mot smarta och hållbara städer och samhällen. Öppna geodata är en mycket viktig grund för automatiserad körning samt tillämpning av geostaket och det vill Geoforum Sverige lyfta fram. Standardiserad data av god kvalitet och en väl beskriven digital access till dessa data är en grundförutsättning för att utvecklingen ska fortgå. För att möjliggöra offentliga öppna geodata finns det behov av att tillföra resurser. Myndigheter kan behöva få anslag som kompensation för bortfall av avgifter och för att tillgodose behovet av kvalitetssäkrade öppna geodata. Det kommer också att krävas kunskaps- och kompetensutveckling för att statliga myndigheter och kommuner ska kunna möjliggöra denna utveckling och följa den nya lagstiftningen.

Samverkan behöver förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommuner och näringsliv för att uppnå de potentiella samhällsvinster som den här utvecklingen kan leda till. Det krävs nya sätt att samarbeta och utbyta information, både inom och mellan organisationer.

De exempel som finns med i promemorian är från urbana miljöer. Det pågår även en utveckling av automatiserade skogstransporter och det saknas exempel på det samt andra exempel från areella näringar och det bör kompletteras.

Geoforum har valt att svara på remissen även om vi inte ingick som remissinstans i utskicket. En frågeställning som uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut. Det saknas flera sektorsmyndigheter exempelvis Boverket, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen samt Riksförbundet Enskilda Vägar som företräder väghållarna för 66% av Sveriges vägnät. Flertalet av Sveriges kommuner saknas som remissinstans exempelvis Norrköping, Örebro, Jönköping och Luleå. Det är viktigt att även deras synpunkter tas tillvara.

Läs hela Geoforums remissvar (pdf)
Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket (Ds 2021:28)

Vad är geostaket?

Geostaket, geofencing på engelska, är ett geografiskt avgränsat område som inhägnas virtuellt med digital teknik. Det har många olika användningsområden, till exempel används geostaket för att begränsa trafiken inom ett område och inom automatisering av transporter.