Nybygge och lyftkranar i solnedgång
Ny vägledning för omställning till digitala detaljplaner

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en vägledning som ska ge kommunerna stöd i det omställningsarbete som krävs för att kunna tillgängliggöra digitala detaljplaner från och med 2022. Rapporten vänder sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna med ett särskilt fokus på detaljplaneprocessen.

Från och med 1 januari 2022 ska kommunerna tillgängliggöra digital planinformation nationellt, på ett standardiserat sätt. Att arbeta med digital detaljplaneinformation kommer delvis att kräva en annan organisation och andra arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen. SKRs nya vägledning går igenom hur de nya kraven ser ut, ger förslag på kompetenser som är viktiga att ha med sig i omställningsarbetet samt ger råd och rekommendationer i form av checklistor.

SKR hoppas att vägledningen kan bidra till interna diskussioner om hur arbetet med digitala detaljplaner kan organiseras för att skapa största möjliga nytta både i de egna kommunala processerna och för medborgare och företag.

Här hittar du SKRs vägledning Digital omställning fokus detaljplan

Källa: skr.se