Boverkets logotyp på glasdörr
Boverket får nytt uppdrag att utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Idag, den 25 februari, fick Boverket regeringsuppdraget att fortsätta sitt arbete med att främja en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det är mycket positivt för utvecklingen av en smartare samhällsbyggnadsprocess för ökad hållbarhet. Boverket ska bland annat lämna förslag på och genomföra de tekniska lösningar som behövs, titta på rättsliga hinder och föreslå hur planer ska utformas i en digital miljö.

Boverket har i tidigare digitaliseringsuppdrag uppnått flera viktiga delresultat, men mycket arbete återstår för att uppnå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att genomföra ett antal uppgifter under 2021.

– Med större enhetlighet i den digitala planeringskedjan, från översiktsplan till bygglov, kommer vi närmare regeringens mål om en digital samhällsbyggnadsprocess. En sammanhängande digital planeringskedja kommer förbättra effektiviteten och leda till stora samhällsekonomiska vinster, säger Märta Stenevi.

Boverket ska bland annat lämna förslag på och genomföra de tekniska lösningar som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess. Dessutom ska en bedömning göras om och i så fall vilka rättsliga hinder som finns för att detaljplanebeslut ska vara digitala samt hur äldre detaljplaner kan ersättas med nya digitala beslut. Boverket ska också föreslå hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital miljö, samt föreslå hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt och lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2021.

Här kommer hela uppdraget att läggas upp när det expedierats.

Läs mer på Boverkets sida om regeringsuppdraget