Glädjande besked om öppna data

EU-kommissionen har nu beslutat att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och tillgängliga som öppna data. Det berör till exempel geodata från Lantmäteriet som fastighetsgränser, höjddata, flygfoton och kartor. Samhällsnyttan av öppna geodata är stor och beslutet är efterlängtat.

– Geoforum Sverige välkomnar EU-kommissionens beslut. Vi har under lång tid jobbat för att data ska vara tillgänglig och fri för så många som möjligt. Det är en nödvändig utveckling för Sverige för att möjliggöra en snabbare omställning mot hållbara och effektiva samhällsprocesser och kommer bidra till stor samhällsnytta. Nu återstår för regeringen att ta de beslut som behövs för genomförande av kommissionens beslut samt införa kompensation för bortfall av avgifter, säger Sofi Almqvist, Vd Geoforum Sverige.

Samhällsnyttan av öppna data är stor och berör många delar av samhället, till exempel kan öppna data effektivisera samhällsbyggnadsprocessen, snabba på bygglovsprocesser, bidra till ett mer effektivt skogsbruk och jordbruk och att nya innovativa produkter och tjänster skapas. Inte minst är det viktigt för omställningen till ett hållbart samhälle. Samhällsnyttan värderas till 10–21 miljarder kronor per år enligt en rapport Lantmäteriet tog fram på uppdrag av regeringen 2020.

patrik andre– Öppna geodata är helt nödvändigt om Sverige ska klara att hänga med i digitaliseringen. Vare sig det handlar om näringslivets konkurrenskraft, klimatfrågan, energifrågan, att utveckla stad och land, bättre transporter, miljö, friluftsliv eller något annat där positionen har en betydelse är vi beroende av geodata. Värdet av öppna data är svårt att överskatta. Bra och tillgänglig geodata är en grund för innovation som får ringar på vattnet för hela samhället, säger Patrik André, ordförande i Geoforum Sverige.

Värdefulla data ska tillhandahållas utan avgift

Det som hänt nu är att EU-kommissionen godkänt ett tillägg till Öppna Data-direktivet som i korthet innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och med så få begränsande villkor som möjligt. Direktivet pekar ut ett antal datamängder som måste tillhandahållas kostnadsfritt. Medlemsländerna har 16 månader på sig att implementera beslutet efter att det har trätt i kraft den 9 februari 2023. 

– Nu är det viktigt att finansieringen ses över så att inte avgiftsfria data går ut över kvalitet och dataproduktion. Vi behöver en finansiering som gör att vi kan upprätthålla en god kvalitet och produktion av offentliga data. Och det här är bara en liten, om än viktig, pusselbit mot ett digitaliserat Sverige. De kommande åren behövs rejäla investeringar i dataproduktion och infrastruktur för digitalisering, säger Patrik André, ordförande i Geoforum Sverige.

Geoforum har länge arbetat för öppna data

Geoforum Sverige har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar och genomfört seminarier och konferenser inom ämnet. Öppna data av god kvalitet är en förutsättning för digitaliseringen och det bidrar till stor samhällsnytta. Det är en grundförutsättning som behövs för att hantera nutidens utmaningar inte minst när det gäller hållbarhet och klimathot.

Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan information kan skapa nya produkter och tjänster. Samhällsnyttan värderas till 10-21 miljarder kronor per år enligt en rapport Lantmäteriet tog fram på uppdrag av regeringen 2020. EU beräknade 2020 värdet på öppna data till mellan 199.51 och 334.21 miljarder euro 2025. Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna data-lagen), som genomför EU:s öppna data-direktiv, trädde i kraft den 1 augusti 2022 i Sverige. 

Läs mer

EU-kommissionens pressmeddelande
Frågor och svar hos Lantmäteriet