Medlemsavgifter

Geoforum Sverige är en förening för organisationer. Medlemmar finns inom kategorierna:

  • Statliga myndigheter
  • Lärosäten och FoU-organ
  • Kommuner
  • Regioner och landsting
  • Företag samt kommunala och statliga bolag
  • Föreningar och förbund
  • Regionala GIS-föreningar

Avgifter för medlemskapet varierar beroende på organisationstyp och storlek.

Årsavgifter 2019

Företag samt kommunala och statliga bolag med:
1 anställd: 2 000 kr
2-5 anställda: 4 300 kr
6-9 anställda: 7 600 kr
10-19 anställda: 8 500 kr
20-39 anställda: 12 300 kr
40-79 anställda: 14 700 kr
80-119 anställda: 17 000 kr
>200 anställda: 24 100 kr

Lärosäten och FoU-organ: 10 000 kr

Kommuner med
<10 000 inv: 3900 kr
10 000-25 000 inv: 4800 kr
25 000-50 000 inv: 7100 kr
50 000-75 000 inv: 7600 kr
75 000-100 000 inv: 8500 kr
100 000-150 000 inv: 10 000 kr
150 000-200 000 inv: 17 000 kr
>200 000 inv: 19 300 kr

Statliga myndigheter: 24 100 kr
(Länsstyrelserna är en medlem)

Regioner och landsting med: 
<1 000 000 invånare: 9 000 kr
>1 000 000 invånare: 17 000 kr.

Föreningar och förbund: 12 300 kr

Regionala GIS-föreningar: 550 kr (enbart medlemsavgiften)

Av ovan årsavgifter är 550 kr kategoriserad som medlemsavgift, resterande del är serviceavgift. Avgiften gäller per kalenderår.

Utträde måste meddelas Geoforum Sverige via e-post senast den 30 november året innan utträde. Detta är infört i föreningens stadgar för att ge ekonomisk framförhållning.

Om serviceavgift och medlemsavgift

Avgiften för medlemskap i Geoforum är uppdelad i en serviceavgift som varierar beroende på organisationsstorlek och en medlemsavgift på 550 kr. Serviceavgiften är momsbelagd.

Medlemsavgiften går till föreningen Geoforum Sverige för att finansiera föreningens verksamhet, det vill säga dess arbete med att styra och utveckla verksamheten strategiskt i dialog med medlemmarna och genom samarbete med andra organisationer. Medlemsavgiften är inte momsbelagd.

Serviceavgiften utgör ersättning till Geoforums helägda servicebolag ULI Service AB för den verksamhet som bedrivs på Geoforum Sveriges uppdrag: kanslifunktioner för att praktiskt kunna genomföra de mål och planer föreningen sätter upp enligt ovan, samt att på föreningens uppdrag bedriva påverkansarbete, omvärldsbevaka och kommunicera nyheter, arrangera mötesplatser med mera.