Gemensam satsning för att fler unga ska välja geodatabranschen

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett treårigt projekt för att göra branschen mindre anonym och attrahera unga till utbildningar och yrken på området. Många av Geoforums medlemmar är engagerade i projektet som nu går in i en genomförandefas.

Projektet arbetar för att öka kännedomen om, och intresset för, geodatabranschen bland unga och pågår i tre år. Under projekttiden ska vi ta fram en gemensam kommunikation, en digital plattform som samlar information om branschen samt genomföra kampanjer och aktiviteter.

Under hösten har ett flertal workshops genomförts för att kartlägga behov och samla idéer och insikter till det fortsatta arbetet. Projektet har också genomfört en omvärldsspaning och samlat in synpunkter från studenter och yrkesverksamma genom enkäter. Projektet går nu in i nästa fas då en digital plattform och gemensam kommunikation ska arbetas fram.

Många är engagerade

En förutsättning för att projektet ska lyckas är att det involverar många aktörer inom geodataområdet. Som referensgrupp finns Geodatarådets kompetensråd. I rådet finns flera myndigheter och lärosäten representerade och under hösten har även kommuner och privata aktörer anslutit sig. Projektet har också bildat en kommunikationsgrupp som under hösten har genomfört en serie workshops för att ringa in behov och samla idéer för det fortsatta arbetet. Projektet planerar dessutom att engagera studenter på olika sätt under arbetets gång, till exempel genom enkäter och i fokusgrupper.

Kompetensförsörjning en stor utmaning

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med relevant erfarenhet, det är svårt att kompetensutveckla befintlig personal och söktrycket till utbildningar är lågt, till och med nollintag på flera utbildningar. Under 2021 genomförde Lantmäteriet en kartläggning på uppdrag av regeringen som visade att skyndsamma åtgärder behövs, annars riskerar branschen att utarmas. En av de saker som rapporten pekade på är att geodataområdet idag upplevs som anonymt. Läs gärna hela rapporten här.

Om projektet

Projektet startade hösten 2022 och drivs av Geoforum Sverige och Lantmäteriet. I skrivande stund medverkar följande organisationer i kompetensrådet och/eller kommunikationsgruppen: Esri, Haninge kommun, Högskolan i Gävle, Kalmar kommun, Karlstad universitet, Kristianstad kommun, Lunds universitet, Luleå kommun, SGU, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen och Tyréns. Projektet har fått finansiering från innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Vill din organisation delta eller bidra i projektet? Det finns möjlighet att engagera sig på olika sätt och i olika omfattning under det fortsatta arbetet. Hör av dig till Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum linn.noren@geoforum.se.