Offentlig sektors tillhandahållande av internettjänster med geografisk information

I ULIs undersökning Lägesbild GI Sverige 2007, delundersökning Offentliga sektorn, ställdes frågan: ”Erbjuder er organisation geografiska informationstjänster till externa målgrupper via Internet?” Stapeldiagrammet nedan visar att det helt klart kan bli bättre på denna front. Framförallt bland landstingen är andelen som inte erbjuder nättjänster med geografisk information hög. Då enkätundersökningen genomfördes var det dock många som sa sig planera för (fler) sådana tjänster.

erbj_internet_270

I diagram nummer två visas hur stor andel av organisationerna (av de som använder GI) som planerar att erbjuda privatpersoner, offentliga aktörer respektive företag fler tjänster via internet som innefattar geografisk information.

nya_internet_270

 

Enkätundersökningen genomfördes i december 2007.
Svarsfrekvens: Ungefär 50 procent (196 organisationer)
Antalet organisationer som svarat och angett att de använder geografisk information är 178.