Geodataprojektet, som är en del av arbetet med att skapa en infrastruktur för geodata i Sverige, har tagit fram ett förslag till en samverkans- och affärsmodell för geodataområdet. Modellen syftar bl a till att effektivisera samverkan mellan informationsansvariga myndigheter och att underlätta för övriga användare att nyttja deras samlade utbud av geodataprodukter.

Läs mer

Den 27 maj överlämnades regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation, 2009/10:224" till riksdagen.

I denna föreslås den nya ramlag som krävs för att genomföra INSPIRE-direktivet - "lag om geografisk miljöinformation". Lagen börjar gälla 1 januari 2011 enligt förslaget.

Läs mer

Behovet av informationsstandardisering är stort inom offentlig förvaltning i allmänhet och inom detaljplaneprocessen i synnerhet. Den nya standarden för digital representation av planbestämmelser i detaljplaner skapar förutsättningar för att utveckla e-tjänster som stödjer planering, prövning och analys. Standarden Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser (SS 637040) bygger på Boverkets detaljplanehandbok och har tagits fram av SIS tekniska kommitté Fysisk planering, SIS/TK 501.

Läs mer