Vinnova stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Utlysningen Utmaningsdriven innovation öppnar 22 november och stänger 30 januari. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer

New York Times har publicerat en interaktiv karta med alla byggnader i USA. Det kan vi i Sverige göra med data från Fastighetskartans byggnadsskikt. Det intressanta är att kartan är gjord med bilder från Microsoft som använt AI för att plocka fram byggnaderna ur satellitbilder.

Läs mer

Den 1 oktober öppnade en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Denna utlysning möjliggör projekt som bygger vidare på redan pågående eller avslutade projekt inom programmet. Nya sökande är välkomna! Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat och att stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar.

Läs mer

Samhällsbyggaren Tyréns använder i dag teknik från datorspelsvärlden för att trovärdigt kunna visualisera hur städer, områden och byggnader förändras. Både under byggtiden och för framtiden. Nu kompletteras detta med ljud. På så vis kan vi till exempel höra hur olika material i en byggnad påverkar bullernivån.

Läs mer