Den virtuella staden i den smarta staden
Smarta städer: Geodata som motor för en smart stad

Det här är det första av en rad blogginlägg från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

1. Geodata som motor för en smart stad – med medborgaren i fokus

Göteborg, som andra städer i Sverige, står inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid: tillväxt, ökad population, forcerad stadsutveckling, och resulterande nya transportbehov.

Vi ser också nya sätt för människor att kommunicera och mötas samt en ökad segregation med utanförskap och orättvisa villkor för boende i olika stadsdelar. Därtill kommer konsekvenser av en skenande klimatförändring, vilket ger en ny spelplan gällande hushållning av resurser och energi samt förändrade fysiska livsbetingelser. Det är alltså anpassningen av dagens samhälle, av staden, mot framtiden, som är en av våra största utmaningar idag.

Komplexiteten i en stad och de beslut som tas i staden ökar också hela tiden i takt med den industriella och tekniska utvecklingen. Samtidigt ökar möjligheterna då informationsmängderna ökar, i form av till exempel verksamhetsdata, uppkopplade föremål, fysiska och biologiska sensorer samt möjligheterna att koppla ihop och kombinera information.

Här börjar vi prata om en smart stad – en stad där smarta beslut och åtgärder, såväl maskinella som mänskliga, kan tas utifrån stadens egen information. Det kan jämföras med hur en människas hjärna hela tiden tar genomtänkta eller instinktiva beslut utifrån information via nervimpulser från kroppens sinnen och omvandlar det till nya signaler och nervimpulser till kroppen.

De flesta beslut i en stad, om man tänker efter, hanterar direkt eller indirekt någon form av geografisk kontext; en plats, en sträcka eller ett område. eric jeansson Det kan handla om en adress till en vårdtagare, om vägen till skolan, eller avgränsningsområdet för en detaljplan. När vi låter geografin vara bärare till informationen så förenklar det systematisk lagring av data, och möjliggör datasynergier och analyser. Vi kan alltså skapa en mycket smartare stad om vi låter geodata vara motorn för den samma.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Eric är också en av talarna på Smarta städer 2017

Fler blogginlägg