Miljardsatsning inom samhällsbyggnad
Nellemann på bloggen: Miljardsatsning inom samhällsbyggandet

Regeringen gör miljardsatsning på forskning och innovation (FoI) inom samhällsbyggandet. I den forskningspolitiska propositionen som kommer ut i november  presenteras regeringens prioriteringar inom forskning, innovation och högre utbildning. Uppskattningsvis ska regeringen satsa en miljard kronor på FoI inom samhällsbyggandet år 2020.

ULI Geoforum har utifrån vårt geodataperspektiv förmedlat vad vi ser är viktigt för forskningsfinansiärerna att satsa på. Vi framför våra budskap via IQ Samhällsbyggnad som är sektorns röst när det gäller FoI-frågor.

Vilka satsningar ser ULI Geoforum att forskningsfinansiärerna behöver göra?

Viktigast framöver är att etablera och stärka den obrutna informationskedjan i planering, byggande och förvaltning, från idé och planeringsskede till färdig byggnad. För att möjliggöra den här förändringen behöver Sverige satsa på standardiserade arbetsprocesser, öppna data och teknik för att förenkla informationsutbytet mellan privata och offentliga aktörer och de system som används.

Samhällsbyggnad handlar om att få många aktörer att samverka och för det krävs kommunikation. För att förbättra och effektivisera den kommunikationen behöver vi använda ny teknologi såsom visualiseringsteknik. Vi ser även att för att nå målet om den effektiva kommunikationen behövs det ett obrutet informationsflöde.

Branschens innovationsarbete – vårt bidrag till att lösa samhällsutmaningar

Vi har geodata av hög kvalitet i Sverige men den används inte optimalt i planerings, projekterings- och driftsprocesser kopplat till samhällsbyggandet. Exempelvis finns det ingen kommun som har en digital plan- och bygglovsprocess. Det finns med andra ord en stor potential att korta ner handläggningstider, öka kvaliteten i byggprocesser och spara pengar genom att jobba datadrivet och etablera obrutna informationskedjor. Det har våra medlemmar ett stort fokus på.

Näst på tur står en effektiv/optimerad "drift" av våra samhällen baserade på stora datamängder genererade i sensornät, exempelvis trafikflöden. Geodata är centralt för att arbeta smart inom planering och byggande. Geodata är också motorn i den smarta staden.

Är du redo att bidra med innovation?

Våra medlemmar – företag, offentliga aktörer och akademi – som verkar inom geodataområdet jobbar för att geodata i ökad utsträckning kommer till användning för bättre beslut och effektivare beslutsprocesser, inom samhällsbyggandet och optimerad "drift" av våra samhällsbyggen.

Nu är det dags att förbereda sig för nästa utvecklingskliv med hjälp av forsknings- och innovationsmedel från forskningsfinansiärerna. Är du redo?

IQ Samhällsbyggnad är sektorns röst i FoI-frågor

ULI Geoforum har utifrån vårt geodataperspektiv förmedlat vad vi ser är viktigt att satsa på för forskningsfinansiärerna. Vi framför våra budskap via IQ Samhällsbyggnad som är sektorns röst när det gäller FoI-frågor. De för samtal med regering och forskningsfinansiärer. ULI Geoforum är medlem hos IQ Samhällsbyggnad för att kunna påverka.

Ta del av samanställningen av miljardsatsningen

IQ Samhällsbyggnads inspel kring satsningen

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg