Nationell geodatastrategi
Nellemann på bloggen: Nationella geodatastrategin

Det mest spännande som händer just nu inom öppna geodata är den framsynta nationella geodatastrategin.

Idag ska ett förslag till ny nationell geodatastrategi 2016-2020 lämnas in till regeringskansliet. Jag vet att Lantmäteriet med flera jobbar för fullt och vill därför passa på att repetera ULI Geoforums inspel till arbetet.

Tydligare strategi för omställning till maskinläst data

Vi står inför en övergång från mänskligt läst data till maskinläst data. Den kommer att innebära helt nya arbetssätt och arbetsflöden inom geodataproduktion, distribution och användning. Framtidens arbetsflöden utnyttjar strukturerad semantiska data, alltså maskinläsbara data. Det är en enorm förändring som kräver att systemarkitektur och referensmodellarkitektur står i fokus. Det behövs en tydligare strategi för denna omställning.

Kompetensförsörjning för att förverkliga omställningen

Omställningen, med en övergång till maskinlästa data, de nya arbetsflödena och nya arbetsuppgifter, innebär också förändrade kompetensbehov. I geodatastrategin saknas mål för kompetensförsörjning, för att förverkliga omställningen.

Addera en ny samhällsutmaning

Sveriges satsning på Digitalt först för en effektivare samhällsbyggnadsprocess och det statliga innovationsprogrammet Smart Built Environment har sin grund i att man ser en enorm potential i en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Sverige ska bygga mycket framöver och vi har ett enormt slöseri i processen – en upphackad process där information går till spillo. Det leder till kvalitetsbrister, fördyrande av handläggning samt långa processtider. För att uppnå ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen bör strategin kompletteras med en samhällsutmaning som kallas ”Effektivare samhällsbyggnadsprocess”.

Samverkan med tydliga nationella riktlinjer och lagar

Det är mycket bra att strategin har fokus på samverkan. Strategin har identifierat samverkan som en avgörande faktor för att åstadkomma största möjliga nytta med geodata och infrastrukturen för geodata. För att samverkan ska ge resultat, krävs tydlig styrning. I remissversionen av geodatastrategin saknas det en idé om hur denna samverkan ska bli tvingande för de inblandade aktörerna, och vad som ska säkra framdrift i arbetet.

För att lyckas behövs dessutom förändringar i lagstiftning för att etablera enhetliga modeller på nationell nivå. Det är helt avgörande för att få framdrift i det som denna samverkan ska arbeta för att förverkliga.

Vilka är hindren för öppna data i Sverige?

Öppna data och öppna geodata är en internationell strömning. Sverige har kommit igång sent med arbetet med att öppna upp datakällor, däribland geodatakällor. De svenska hindren för att öppna geodatakällor handlar såklart om finansiering, men det finns även andra hinder som dessutom är gemensamma för svenska offentliga datakällor generellt. Vi rekommenderar att strategin kompletteras med en beskrivning av ytterligare hinder för öppning av data. Finansiering är ett hinder, men det finns fler.

Omställningen till öppna data är en stor reform i Sverige. Många statliga myndigheter har satt igång arbetet och har tagit fram beslut, strategi och handlingsplan på högsta nivå. Hos kommunerna är situationen dock en annan och man behöver snabbt nå beslutsfattare med fakta som underlag för deras beslut om öppna data.

Ska offentlig sektor ta fram geodatatjänster?

Offentliga sektorns arbete med att tillgängliggöra geodata samt arbetet med att ta fram e-tjänster, appar med mera aktualiserar frågan om hur det offentliga åtagandet ska se ut framöver. Vad ska den offentliga sektorn göra och vad ska marknaden ta hand om? ULI Geoforum anser att strategin ska kompletteras med ett framåtsyftande avsnitt som hanterar frågeställningen om det offentliga åtagandet.

Dessutom, vad blir följderna av öppna data ur ett producent-konsument-perspektiv?

Visionen och de övergripande målen

ULI Geoforum är mycket positiv till att en ny geodatastrategi har ett tydligt fokus på utvecklad samverkan för öppna och lättanvända geodata. Det är också mycket positivt att strategin har fokus på samhällsutmaningar där geodata kan bidra med lösningar. Visionen präglas av lösningsorientering för att åstadkomma största möjliga nytta av geodata och infrastrukturen för geodata, vilket är mycket positivt för både offentlig och privat sektor.

Här hittar du pdf ULI Geoforums yttrande.

pdfNationell geodatastrategi 2016-2020 (remissversion)

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg