Man med laptop på ett berg
Nellemann på bloggen: Regeringens prioriteringar

Finns det något politiskt tryck i frågan om digital samhällsbyggnadsprocess. Tar ansvariga ministrar några initiativ?

Det tycker jag. Genom regleringsbrevet till Lantmäteriet tar Mehmet Kaplan flera initiativ som är grundläggande för att få ihop ett obrutet digitalt informationsflöde. Även länsstyrelserna har fått instruktioner inom området.

Så här instruerar regeringen ansvariga myndigheter. Ta dig 5-10 minuter för att uppdatera dig om vad det kommande året kommer att innehålla.

Digitala tomtgränser med rättsverkan – det ska utredas! Och nyttan med till exempel digitaliseringen av fastighetsbildningsprocessen ska belysas.
”Lantmäteriet ska på en översiktlig nivå utreda förutsättningarna för ett nytt regelsystem för fastigheters gränser där i första hand koordinater bestämmer gränspunkternas läge. Utredningen ska påvisa behov av ändrad lagstiftning och tekniska frågor, till exempel frågor om vilka koordinatuppgifter som bör ges rättsverkan och vilka kvalitetskrav som behöver ställas, liksom vilka konsekvenser ett nytt regelsystem kan väntas få. Även den nytta, exempelvis avseende digitaliseringen av fastighetsbildningsprocessen, som förslaget medför ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.” Ur regleringsbrevet för Lantmäteriet.

Effekter och konsekvenser av öppna data ska belysas!
”Lantmäteriet ska på lämpligt sätt kartlägga vilka nyttor och kostnader som uppstår på olika nivåer, hos myndigheten och i samhället, till följd av myndighetens redan genomförda satsningar på öppna data samt den satsning som föreslås i budgetunderlaget för 2016–2018. I uppdraget ingår även att redovisa de erfarenheter av satsningar på öppna data som vunnits i de nordiska grannländerna. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Näringsdepartementet) den 30 september 2016 och slutredovisas 31 maj 2017.” Ur regleringsbrevet för Lantmäteriet.

En ny Geodatastrategi ska fram – med fokus på att lösa framtida samhällsutmaningar!
”Lantmäteriet ska tillsammans med de myndigheter och organisationer som är representerade i Geodatarådet fastlägga en ny nationell geodatastrategi som bidrar till att lösa viktiga framtida samhällsutmaningar, t.ex. klimat- och miljöutmaningar, samt utvecklar innovation och konkurrenskraft hos svenska företag. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.” Ur regleringsbrevet för Lantmäteriet.

Drönarna – Lantmäteriet ska bli ny tillståndsmyndighet för spridning av geografisk information
”Lantmäteriet ska förbereda inordnande den 1 maj 2016 av uppgiften att vara ansvarig tillståndsmyndighet för spridning av sammanställningar av geografisk information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering fller liknande registrering. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Lantmäteriet ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas i myndighetens delårsrapport 2016.” Ur regleringsbrevet till Lantmäteriet.

Länsstyrelsens underlag för kommunernas planering och bygglovsverksamhet ska vara digitala
”Länsstyrelserna ska redovisa hur långt respektive länsstyrelse har kommit i övergången till användande av digital teknik när det gäller tillhandahållande av underlag för kommunernas fysiska planering och när det gäller den ärendehantering som följer av kommunernas planering och bygglovsverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 maj 2016.” Ur regleringsbrevet till länsstyrelserna.

ULI Geoforum vill göra det lätt för våra medlemmar att hänga med. Vi arrangerar konferenser och seminarier med fokus på innovation och smarta arbetssätt baserad på geodata och geografisk IT. Vi vill på detta sätt öka kunskapen inom området, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med tekniken i vårt samhälle. Vi kommer säkerligen att få ta del av det löpande arbetet under det kommande året.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg