Skog uppifrån
Gemensam finansiering – snabbare väg till skogsdata

Det står nu klart att skogsnäringen är med och finansierar den laserskanning av den svenska skogen som kommer att ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen möjliggör en snabbare process vilket leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näringsliv, myndigheter och andra aktörer.

– Tack vare att skogsnäringen gjort gemensam sak med myndigheterna kan nu alla skogsägare få bättre data om sin skog än någonsin tidigare. Vi är väldigt positiva till det här eftersom det lägger grunden för både effektivare produktion och större miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Nytta för skogsägare

Det är Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan som går samman och medverkar till att svenska skogsägare får tillgång till yttäckande data över skogen. Detta möjliggör en effektiv planering och skötsel.

– För oss är det viktigt att vara med och finansiera detta eftersom våra medlemmar behöver aktuella data över sina skogar. Med tillgång till färska data med jämn kvalitet blir det enklare, lönsammare och roligare att vara skogsägare, säger Nils Broman, skogschef, Norra Skogsägarna.

Snabbare process för uppdaterad skogsdata 

Skogen växer och förändras ständigt samtidigt som bränder, granbarkborrar och stormar drabbar skogen. Det finns ett stort behov av att hela tiden ha aktuell och uppdaterad information om skogen.

Med hjälp av medfinansieringen från skogsnäringen ökar takten på laserskanningen med ett till två år, vilket gör att Sveriges skogar nu får full täckning vart sjätte till sjunde år. Med hjälp av kartor och data kan skogsägaren se och räkna på volymer, trädhöjder, medeldiametrar och markfuktighet. Med bättre och mer data om skogen kan planering och skötseln bli både effektivare och utföras med högre precision och kvalitet.

Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har regeringens uppdrag att ta fram skogliga data genom laserskanning. När tillräckligt många sammanhängande områden laserskannats av Lantmäteriet genomförs beräkningar av virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa av SLU. Den första officiella versionen av skogliga grunddata beräknas kunna levereras av Skogsstyrelsen senare i höst.

Läs mer om laserskanningen