Kvinna i bygghjälm uppe i ett flervåningshus
Hur går arbetet inom handlingsplanen för geodata i Sverige?

Nu kan du ta del av hur arbetet går och lära dig mer om de olika aktiviteterna inom den nationella handlingsplanen för geodata 2018-2020. Dessa aktiviteter ska leda till att vi får en nationell infrastruktur för geodata som främjar innovation och tillväxt inom näringslivet, möjliggör digitalisering och effektivisering av samhällsbyggnadsprocesser och aktivt bidrar till att medborgarna har en god, säker och hållbar livsmiljö.

Geodatarådet med Lantmäteriet i spetsen står bakom den nationella geodatastrategin. Det är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras.

Nu kan du ta del av läget och framdriften gällande de olika aktiviteterna i Geodatarådets handlingsplan för geodata 2018-2020. Lägesrapporten är från 6 november 2018.

Geodataseminarium 2019

Du kan också inhämta information på Lantmäteriet och Geodatarådets seminarium den 31 januari. Seminariet har fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

Här får du höra mer om status i Geodatarådets handlingsplan och delta i gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen. Myndigheten för digital förvaltning är också på plats för att berätta om sitt uppdrag.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här