Nationell geodatastrategi
Vilka data är Nationella basdata?

I arbetet med den nationella geodatastrategin har strategifördjupningar genomförts inom olika områden, enligt Geodatarådets handlingsplan 2017. Nu finns slutrapporter för flera av dessa, bland annat Nationella basdata och en Nationell baskartetjänst. I den nya handlingsplanen har fem fokusområden formulerats för de kommande två åren.

Den nuvarande Nationella geodatastrategin gäller för perioden 2016-2020 och beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Lantmäteriet har tagit fram strategin i samråd med Geodatarådet. Gemensamma handlingsplaner tas fram för varje år.

Slutrapporter för 2017

De arbeten inom Geodatarådets handlingsplan 2017 som nu avslutats med rapporter är:

  • Nationella basdata från stat och kommun – arbetet har letts av SGU
  • Nationell baskartetjänst – arbetet har letts av Lantmäteriet
  • Geodata för skogliga ändamål (Skogsdatastrategi) – arbetet har letts av Skogsstyrelsen
  • Geodata för krisberedskap och blåljus – arbetet har letts av MSB
  • Geodata för kust- och strandzoner – arbetet har letts av Sjöfartsverket.

Dessutom har Lantmäteriet, SGU, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen tagit fram en gemensam PM kring behovet av att definiera nationella basdata samt nyttorna med öppna data, ett nationellt laserskanningomdrev och ett nationellt kartläggningsprogram för Sveriges grunda kust- och strandzoner.

Ta del av rapporterna här.

Fokusområden 2018-2020

Geodatarådets handlingsplan 2018-2020 är nu fastställd. Den innehåller följande fem fokusområden:

  • Standardisering av nationella basdata
  • Nationell samverkan i geodatainsamling
  • Nationell plattform för geodataaccess
  • Öppenhet och sekretess hos nationella basdata
  • Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta.

Läs mer om handlingsplanen