Nationell geodatastrategi
Statusrapport om nationella geodatastrategin

Nuvarande Nationella geodatastrategin gäller för perioden 2016-2020 och beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Nu kan du ta del av en statusrapport för 2017 års  handlingsplan samt fortsatt arbete med ny handlingsplan. 

Geodatardets handlingsplan för 2017 omfattar elva aktiviteter kopplade till geodatastrategins fyra målområden:

 • Geodata är öppna
 • Geodata är användbara
 • Geodata är tillgängliga samt
 • Samverkan är välutvecklad.

De elva aktiviteterna är:

 1. Definiera basdata i den nationella infrastrukturen för geodata
 2. Ta fram utvecklat beslutsunderlag för öppna geodata
 3. Finns det basdata som inte bör öppnas upp?
 4. Vision, kravställning och prototyp på gemensam nationell baskartetjänst
 5. Strategifördjupning – Skogsdata
 6. Strategifördjupning – Krisberedskap och blåljus
 7. Strategifördjupning – Grön infrastruktur
 8. Strategifördjupning – Geodata för Sveriges kust-och strandzoner
 9. Tydliggjord bild av initiativ/samverkan inom samhällsbyggnadsområdet
 10. Hur samverkar vi kring samordningen geodata – miljödata?
 11. Hur kan vi samverka kring produktion och produktionsplanering?

En statusrapportering presenterades på lunchseminariet Nationell Geodatastrategi för Sverige den 28 november 2017. Här ser du en inspelning av den:

 Här hittar du fler presentationer om arbetet enligt handlingsplanen.