Laserskanning med flygplan
12 miljoner till ny nationell laserskanning

Den 7 september kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. Det är en investering som kommer att betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. Behovet av uppdatering är stor; de data som nu används kommer från den laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. 

Skogsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter, företag och forskningsorganisationer vid flera tillfällen lyft fram behovet av en ny nationell laserskanning som bland annat visar trädens höjd, hur tätt de står och vilken volym de har.

Laserskanningen ger stor samhällsnytta

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i Skogsstyrelsens pressmeddelande.

Sedan tidigare har vi rikstäckande skogliga grunddata i form av olika kartor som baseras på en laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. Kartorna beskriver 98 procent av Sveriges skogar och används flitigt av både skogsbruket och myndigheter. Kartorna hjälper skogsbruket att planera avverkningarna, var det behöver gallras och var marker har bäst bärighet så att man kan undvika körskador. Det är bara några exempel på uppgifter som effektiviserar planering och skötsel av skogen.

Regelbunden laserskanning behövs

– Tack vare de kartor som laserskanningen ger möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Men eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande, och därför måste en nationell laserskanning genomföras regelbundet, säger Svante Larsson, projektledare för Skogsstyrelsens Skogliga grunddata och för det förberedande arbetet att få till stånd en ny laserskanning.

Enligt budgetförslaget avsätts de 12 miljonerna årligen under en ospecificerad tidsperiod.

Ambitionen är att det ska vara en samfinansiering mellan stat, skogsföretag och andra företag. Informationen kommer göras tillgängligt fritt och öppet via Skogsstyrelsen och Lantmäteriet.

Läs mer på regeringen.se (längst ned på denna sida).