Uppstart för kompetensprojekt – ska attrahera unga till geodatabranschen

Innan sommaren blev det klart att Geoforum och Lantmäteriet får projektmedel från innovationsprogrammet Smart Built Environment för att driva projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen”. Projektet startade upp nu i september och pågår i tre år. Syftet är öka kännedom om och intresse för geodataområdet och de viktiga yrken som finns i vår bransch. 

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med relevant erfarenhet, det är svårt att kompetensutveckla befintlig personal och söktrycket till utbildningar är lågt, till och med nollintag på flera utbildningar. För att göra branschen mindre anonym och attrahera framförallt unga att söka utbildningar och yrken på området startar nu Geoforum och Lantmäteriet ett projekt i syfte att öka kännedomen om geodataområdet.

Projekt i tre faser

Projektet bedrivs i tre faser. Den första fasen, som startar nu under hösten, handlar om att kartlägga behov, genomföra ett insiktsarbete, en omvärldsspaning och ett strategiarbete som ligger till grund för genomförandet. I fas två ska projektet bygga upp en gemensam digital plattform som beskriver geodataområdet och samlar information om branschen och vägar till yrket. I fas tre ska projektet genomföra aktiviteter för att öka kännedomen om yrken inom geodata, riktade framförallt mot ungdomar på gymnasienivå. Att locka fler till branschen är ett långsiktigt arbete som kräver insatser över en längre tid, därför är också en viktig del av projektet att hitta en modell för att driva arbetet vidare efter projekttidens slut.

Ett arbete som involverar många aktörer

En förutsättning för att projektet ska lyckas är att det involverar många aktörer inom geodataområdet. Som referensgrupp finns Geodatarådets branschråd, ett råd där flera myndigheter och lärosäten finns representerade, kompletterad med representanter från kommun och privat sektor. Tanken är också att involvera studenter och nyutexaminerade på olika sätt genom projektet, till exempel i referensgrupper.

Vill ni vara med?

Geodatakompetens behövs för att möta framtidens samhällsutmaningar och att säkra kompetensförsörjning till vår bransch är en viktig framtidsfråga. Vill du och din organisation engagera er i projektet och delta i referensgruppen eller i en arbetsgrupp? Vi ser gärna att fler organisationer är involverade i projektet, framförallt kommuner och aktörer från privat sektor. Kontakta linn.noren@geoforum.se för mer information och för att anmäla intresse.

Om projektet

Projektet ”Kompetensförsörjning i geodataområdet” löper över tre år och startade i september 2022. Just nu pågår projektplanering och etablering av projektorganisation. 

Projektledare är Ann-Kristin Belkert, Vd på Actinate och i projektgruppen ingår Sofi Almqvist, Vd Geoforum Sverige, Linn Noren, kommunikationsansvarig Geoforum, Magnus Forsberg, strateg Lantmäteriet och Maria Nässert, HR-strateg Lantmäteriet. I referensgruppen ingår i skrivande stund följande organisationer: Högskolan i Gävle, Lunds universitet, Karlstad universitet, SGU, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket, Rymdstyrelsen, Lantmäteriet, Kristianstads kommun och Esri.

Projektet har fått finansiering från Smart Built Environment, ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Läs mer på smartbuilt.se