Kullerstensgata i Kristianstad
Mätning av besöksflöden i Kristianstad

Kristianstads kommun har låtit mäta besöksflödena i staden, dels genom att fånga upp anonymiserade wifi-signaler från mobiltelefoner och dels genom filmning med hjälp av drönare. Syftet med undersökningen är att, med hjälp av teknikkonsulten Ramböll, få en fördjupad kunskap om vilka rörelsemönster besökarna i Kristianstad centrum faktiskt har. Det ger möjlighet att förbättra framkomligheten, öka tillgängligheten och skapa en säkrare stadsmiljö.

Ofta använder besökare i stadsmiljö gångvägar som kanske inte är de förväntade. En djupare kunskap om det och kring rörelsemönster generellt ger Kristianstad möjlighet att förbättra framkomligheten, öka tillgängligheten och skapa en säkrare stadsmiljö. En annan aspekt av att skapa en mer tillgänglig stadskärna är att förbättra underlaget för den stadsbaserade handeln och de serviceinstitutioner som verkar i innerstaden. På sätt skapas förutsättningar för en fortsatt levande stadskärna.

Ramböll har anlitat mätbolaget Bumbee Labs för att genomföra mätningarna. Under en vecka i slutet av september stod 30 lådor med mätutrustning på strategiska platser i Kristianstad centrum. Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp wifi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö. Besöksflödena mäts helt anonymiserat, inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen. Bumbee Labs kan genom sin metod ta fram mycket säker statistik på hur många som besöker mätområdet under olika tidsintervaller, hur länge besökarna stannar i mätområdet och vilka de vanligaste gångstigarna är.

Per Blomberg, planarkitekt på Kristianstads kommun, menar att det är av stor vikt att kommunen får en bra överblick av hur besökarna rör sig i innerstaden.

– En djupare kunskap om hur vi väljer att röra oss i staden kommer att gagna oss mycket i arbetet med hur vi planerar den fortsatta utvecklingen av stadsmiljön. Den insamlade datan kommer att hjälpa oss att ta fram de bästa förutsättningarna för en attraktiv, tillgänglig och trygg stad, säger planarkitekten Per Blomberg.

Oskar Kryh, uppdragsledare på Ramböll kommenterar samarbetet.

– För oss är det alltid av största vikt att samla in underlagsdata av så hög kvalitet som möjligt. Genom Bumbee Labs mätteknik får vi en helhetsbild av fotgängarnas rörelsemönster i centrum som inte kunnat erhållas genom traditionella mätningar. Det insamlade materialet kommer vara av största vikt för att identifiera de viktigaste gångstråken genom centrum och kommer sedan utgöra stöd för flera kommande utredningar.

– Kristianstad och Ramböll är väldigt intressanta samarbetspartners för Bumbee Labs. Vår metod fungerar utmärkt för tillfälliga mätningar i stadsmiljö och vi har gjort liknande mätningar med gott utfall vid en mängd tillfällen. Det viktiga för oss är att kunna bidra med stabil data samtidigt som besökarna i staden inte ska besväras av att mätningen pågår, säger Karl Samuelsson, VD på Bumbee Labs.