Skogsbrand
MSBs plan för att stärka beredskapen för skogsbränder

MSB har ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen för framtida omfattande skogsbränder. Nu har myndigheten lämnat in den första delrapporten av tre om hur beredskapen att hantera svåra skogbränder kan förbättras redan till sommaren 2019. Fördelarna med öppna data har inte lyfts fram. 

− MSB lyfter fram GIS-expertis och datadelning som förbättringsområden, vilket är positivt, men öppna data som framgångsfaktor nämns förvånande nog inte. Det är självklart att enklare tillgång till användbara geodata skulle underlätta i bekämpningen av skogsbränder, säger Eric Jeansson, Geoforum Sveriges ordförande.

För att stärka beredskapen för skogsbränder handlar det både om att vidareutveckla MSBs befintliga förstärkningsresurser som skogsbrandsdepåer, förmågan att ta emot stöd från andra länder och om vidareutveckling av förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning, bland annat med räddningsledning, samband och informationsdelning samt GIS. Det handlar också om att säkerställa förmågan till brandbekämpning från luften. Förslagen förutsätter att utvecklingen finansieras med utökade medel, enligt MSB.

Under sommaren ägnade frivilliga kartentusiaster många timmar åt att kartlägga terrängen i de brandhärjade områdena inom samarbetet Humanitarian Open street map Team (HOT). Detta för att se till så att alla hade bästa möjliga kartstöd för brandbekämpningen. De fick då tillgång till data från Lantmäteriet som öppnades upp för användning just i samband med brandbekämpningen. Behovet att öppna upp geodatakällor uppstod för de polska brandmännen som använder Open street map i sina bilar.

– För att kunna möta oförutsedda händelser och katastrofer, och de utmaningar som är förknippade med dessa behövs ett flexibelt arbetssätt. Där är öppna data en förutsättning, säger Eric Jeansson.

Här finns MSBs delrapport om skogsbränderna

Läs mer på msb.se