Man som testar 3D-glasögon och skärm med 3D-visualisering av en stad
SKL får medel för att höja digital kompetens i kommunal ledning

Regeringen har beslutat att SKL ska få medel för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att ta vara på digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar. Geoforum Sveriges ordförande Eric Jeansson kommenterar satsningen.

eric jeansson 2018 ser 400x500– Denna satsning ett välkommet inslag och sänder rätt signaler i en bransch av förändring. En politisk vilja på alla nivåer är en förutsättning för att digitaliseringen av det offentliga Sverige ska accelerera på riktigt. På tjänstemannanivå är utmaningarna nog ganska kända, men för att kunna leda arbetet i rätt riktning och göra rätt prioriteringar måste politiker och högre tjänstemän vara insatta i digitaliseringens möjligheter och problemställningar, säger Eric Jeansson, Geoforum Sveriges ordförande.

Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik för att erbjuda god service samt för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är nycklar för att möta dessa utmaningar. Detta är bakgrunden till behovet av ökad digital kompetens, i regeringens pressmeddelande.

– För att kunna leda måsta man förstå. Politiker och höga tjänstemän behöver stärka sin digitala kompetens för att kunna dra fördel av nyttan som den digitala transformationen innebär, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– För privatpersoner och företag är det ointressant vilken offentlig aktör som tillhandahåller service – alla ska kunna förvänta sig att myndigheter, kommuner och landsting gör vardagen enklare med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Men då behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer inom den offentliga sektorn och därför genomför vi nu ett kompetenslyft för att vässa det digitala ledarskapet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Överenskommelse med SKL

Regeringen har gjort en överenskommelse med SKL. Enligt denna ska SKL:

  • utforma ett kompetenslyft avseende digital kompetens som stärker politikers, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematisk leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar
  • erbjuda politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner i kommuner och landsting möjlighet att ta del av kompetenslyftet. SKL ska överväga eventuella behov av prioriteringar, exempelvis avseende upplägg av kompetenslyftet och inom målgruppen politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner och landsting. I utformningen av kompetenslyftet ska SKL beakta ett jämställdhetsperspektiv och när relevant använda digitala arbetssätt och verktyg
  • utforma kompetenslyftet i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, efter att myndigheten har inrättats, i samråd med relevanta aktörer, såsom Post- och telestyrelsen inklusive Digitaliseringsrådets kansli, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt i dialog med Skolverket.

Lite pengar men tydlig signal

För denna överenskommelse beräknas regeringen avsätta totalt 10 miljoner kronor under perioden 2018–2020, med fördelningen 2 miljoner kronor 2018, 3 miljoner kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020.

– Rent pengamässigt är detta en mindre satsning, men den sänder ändå en tydlig signal och visar på att digitalisering är en viktig fråga och att ett kontinuerligt arbete nu måste ta fart på allra högsta beslutsnivå inom alla statliga myndigheter och kommuner i Sverige. Den uppenbara nyttan med smarta hållbara samhällen, öppna geodata, och transparens samt effektiva processer inom stadsbyggande bör vara en drivkraft för hela det offentliga Sverige på alla beslutsnivåer, kommenterar Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 februari 2021.