Riksdagshuset i Stockholm
Boverket och Lantmäteriet ska leverera tidplaner för digitaliseringssatsningarna

För att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har regeringen beslutat att ge Boverket och Lantmäteriet uppdrag att ta fram tidplaner som visar när myndigheterna kommer att genomföra sina satsningar som bidrar till detta. Regeringens målsättning är att grundkartor ska tas fram enligt en standard från och med januari 2021. I början av september bör vi kunna ta del av myndigheternas tidplaner.

Lantmäteriets uppdrag är att ta fram en tidplan för regeringens kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Lantmäteriet ska också påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor. Regeringens målsättning är att grundkartor som tas fram från och med den 1 januari 2021 framställs enligt Lantmäteriets föreskrifter.

Läs mer om Lantmäteriets uppdrag 

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en tidplan för regeringens satsning på enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, samt påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar. 

Läs mer om Boverkets uppdrag

Båda myndigheterna ska slutredovisa sina uppdrag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), och alltså ha tagit fram tidplanerna, senast den 31 augusti 2018.