Bengt Kjellson och Ardalan Shekarabi
Digitaliseringsmyndigheten till Sundsvall

Den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn hamnar i Sundsvall och ska vara på plats 1 september. Bengt Kjellson, som idag är generaldirektör på Lantmäteriet, har utsetts till särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten kommer bland annat jobba för en nationell digital infrastruktur och främja tillgängliggörandet av öppna data och datadriven innovation.

Bildandet av digitaliseringsmyndigheten är en del av en större satsning på en smartare offentlig förvaltning, som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2018. Myndigheten kommer att arbeta med att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting.

− För att kunna ta tillvara på de besparingar och de positiva effekter digitaliseringen bidrar till behöver styrningen och samordningen i den offentliga sektorn stärkas och där kommer den nya myndigheten spela en viktig roll. I slutändan handlar det om att effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället, säger civilministern Ardalan Shekarabi.

Bengt Kjellson blir särskild utredare

Inför inrättandet av den nya myndigheten tillsätter regeringen en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson, idag generaldirektör för Lantmäteriet. (Och vem som blir ny generaldirektör är en nyhet vi väntar inom kort.)

Organisationskommitténs uppdrag blir att föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Myndigheten kommer ha ungefär 50-60 anställda de första åren. Tjänsten som myndighetschef tillsätts som vanligt av regeringen.

Myndighetens uppgifter

I regeringens pressmeddelande 6 december presenteras följande som myndighetens uppgift.

  • Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma, bland annat analysera och följa upp utvecklingen på området och utifrån dessa analyser identifiera förvaltningsgemensamma områden där digitaliseringen kan resultera i mervärde eller innebära utmaningar.
  • Samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. Exempelvis handlar det om att öka standardiseringen av hur den offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och innovation, samt att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-legitimationer för att kunna ta del av den digitala offentliga servicen.
  • Verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, genom att bland annat främja tillgängliggörandet av öppna data samt främja öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn.
  • Samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling. I detta ingår bland annat stöd i samband med digitala investeringar.
  • Myndigheten får även ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringen.se