Tunnel under markytan
Bättre planering av marken under ytan för smarta städer

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken, vilket ger positiva effekter på miljön ovan jord. Det bidrar till attraktiva och smarta städer.

Fördjupad översiktsplan för undermarken

De instrument som finns för att planera markanvändningen är idag inte utformade för att planera undermarken. För att förbättra kommunernas möjlighe­ter att planera föreslår SGU och Trafikverket en utredning om fördjupad översiktsplan för undermarken.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, till exempel bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar. I förstudien föreslås därför bland annat en schematisk planeringsmodell där undermarken delas in i olika djuplager för olika användningsområden.

En smartare stad

– Om man planerar med hänsyn till framtida samhällsbehov och de geologiska förhållandena får vi förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av undermarken. Det ger också möjlighet till en bättre livsmiljö ovan jord – en smartare stad alltså, säger Lars Rodhe, enhetschef på SGU.

Förslagen för en bättre undermarksplanering ingår i förstudien Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, som utförts av SGU och Trafikverket i samverkan, och med stöd av Boverket. 

Läs mer om undermarksplanering på sgu.se