3D-visualisering i verktyget Geokalkyl
Nytt regeringsuppdrag för att komplettera och införa Geokalkyl

Regeringen har gett Statens geotekniska institut (SGI) ytterligare medel för att vidareutveckla Geokalkyl och ta fram ett utbildningspaket för införande. Geokalkyl vänder sig i första hand till kommuner som har behov av att i tidiga planeringsskeden jämföra kostnaden för olika bebyggelsealternativ. Med kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden visar systemet på de geotekniska kostnaderna för markbyggande. Systemet kan alltså bidra till att minska kostnaderna vid byggande av bostäder och infrastruktur.

SGI har på uppdrag av regeringen utvecklat verktyget Geokalkyl för att översiktligt kunna bedöma de geotekniska kostnaderna för markbyggande. Verktygets styrka är att möjliggöra jämförelser mellan olika bebyggelseområden. Systemet generar kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden där kostnaden för markförstärkning och masshantering för byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor framgår.

Metod för kostnadsberäkning

Kostnaderna är beräknade som schablonkostnader utifrån en förvald standardmetod för pålning, schaktning, markuppfyllnad och andra markåtgärder. Till de förvalda grundläggningskostnaderna kommer ”övriga” kostnader som läggs in till exempel vid förekomst av markföroreningar eller vid särskilda byggnationer som till exempel vallar som översvämningsskydd för klimatanpassning.

Metoden har utvecklats och testats i samverkan med flera kommuner: Nyköping, Jönköping, Malmö, Västerås och Helsingborg.

Regeringsuppdragets innehåll

Det uppdrag som SGI fick av regeringen den 8 september är att utveckla och införliva tre nya delar/moduler i systemet Geokalkyl.

  1. En så kallad LCA-modul för beräkning och visualisering av klimatpåverkansindex för grundläggningsåtgärder som ingår i Geokalkyl; masshantering och konstruktioner.
  2. En modul för kostnadsberäkningar och miljöbedömningar för masshantering av både rena och förorenade massor. Den ska ge underlag till att styra användningen och hanteringen mot en cirkulär ekonomi.
  3. En utbildningssatsning i form av ett utbildningspaket, riktat till kommuner, för att få igång användningen av systemet.

SGI ska redovisa uppdraget senast den 29 december i år.

Läs hela regeringsuppdraget (pdf)

Läs mer om Geokalkyl