3D-byggnader ur surfplatta
Regeringens satsningar för digitalisering av samhällsbyggandet

Digitaliserad planprocess samt öppna data är två av de prioriterade områdena inom regeringens samverkansprogram Smarta städer. Inom samverkansprogrammet har nu flera satsningar kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet fått finansiering via Vinnova. Projektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen ska arbeta fram ett obrutet digitalt standardiserat flöde av information, särskilt i planeringsprocessens tidiga skeden. Stockholm och Göteborg ska i ett gemensamt projekt leda vägen för Sveriges arbete med öppna data.

– Det är roligt att se att konkreta resultat kommer ut från den kraftsamling som de strategiska samverkansprogrammen är. Jag ser fram emot att ta del av de här och andra satsningar som bygger den smarta staden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi. Inom ramen för samverkansprogrammet Smarta städer startas nu en rad satsningar kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Digitalt informationsflöde i planeringsprocessen

Projektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen går ut på att arbeta fram ett obrutet digitalt standardiserat flöde av information med särskilt fokus på planeringsprocessens tidiga skeden, det vill säga översiktsplanering, medborgardialog och medskapande genom att använda digitaliseringens tekniska möjligheter. Ett obrutet digitalt informationsflöde kan motverka fragmentering och dubbelarbete, göra processen säkrare och mer transparent och öppna upp möjligheter för innovativa produkter och tjänster. I projektet riktas även fokus på åtgärder för att praktiskt få igång digitaliseringen i myndigheternas processer.

Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus har utsetts till projektledare för projektet som är en fortsättning på Smart planering för byggande inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har fått finansiering på 4 miljoner kronor under två år och sektorn (de som driver projekt) samfinansierar med lika mycket.

Läs även: Framsteg i projektet Smart planering för byggande

Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda detta viktiga projekt som ska bidra till en modern, digital samhällsbyggnadsprocess i framkant. För att åstadkomma detta krävs ett innovativt och prestigelöst samarbete mellan branschens aktörer, säger Elisabeth Argus.

– En stor utmaning är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. I motsats till hur det fungerar idag är det mycket viktigt att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad, förklarar Elisabeth.

Nationella öppna data

Tillgång till data är central för att möjliggöra innovation – för att kunna utveckla relevanta produkter och tjänster. Mer data behöver tillgängliggöras i offentlig sektor – det är en viktig del av en modern demokrati. För att leda vägen i Sveriges arbete inom öppna data har Stockholms stad och Göteborgs stad fått finansiering från Vinnova för att genomföra projektet Nationella öppna data. Projektet ska bland annat ta fram gemensamma principer för arbetet med öppna data och identifiera och prioritera relevanta datakategorier.

Visualisering för en hållbar industri och stad

Genom visualisering kan förståelsen för hur processer och system påverkar varandra underlättas. Digitaliseringen möjliggör nya visualiseringstekniker och i projektet Visualisering för en hållbar industri och stad, som drivs inom innovationsprogrammet Visual Sweden, används visualiseringstekniker för att visa hur tillgång till rätt data kan skapa en mer hållbar industri och smartare stad. Genom att lyfta fram relevant data för relevanta grupper av användare kan man skapa ett samhälle som bättre hushåller med sina resurser. Fokus ligger till en början på fjärrvärmedata.

Datasäkerhet

Parallellt med en ökad digitalisering och tillgängliggörandet av data är det viktigt att arbeta med datasäkerheten. Digital infrastruktur och digital säkerhet har pekats ut som viktiga områden att satsa på för att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Därför planerar Vinnova att göra en insats inom dessa områden. Detta görs i dialog med industri, akademi och berörda myndigheter. 

Uppkopplad byggplats

Byggarbetsplatsen är en annan viktig pusselbit i samhällsbygget. Inom Smart Built Environment finns nu projektet Uppkopplad byggplats som är en testbädd för att skapa förändring och affärsnytta genom digitalisering på byggplatser.