Regeringen överlämnar lagrådsremiss om vidareanvändning av offentlig information

I lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. Genom detta förslag tillämpas PSI-direktivet från 2003 i svensk rätt.

Genom att förbättra tillgängligheten till och underlätta användning av t ex geodata som produceras av myndigheter kan vidareförädling och tjänsteutveckling öka bland andra aktörer.

Läs mer