fossilfritt sverige
Öppna geodata ett förslag för fossilfri konkurrenskraft

Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har 13 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson har nu överlämnat en sammanställning till regeringen över de förslag som de anser bör prioriteras under mandatperioden. Ett av förslagen är att tillsätta en snabbutredning om öppna data som kan bidra till global hållbarhet. Geodata pekas ut som viktiga.

Förslagen i sammanställningen är hämtade från färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som 13 industribranscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå Sveriges mål om att ha ett nettonollutsläpp senast år 2045 samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Ett av de 27 förslagen i färdplanen handlar om behoven av öppna data och särskilt geodata: "Tillsätt snabbutredning om öppna data som kan stödja global hållbarhet. Data som bör ingå är exempelvis geodata, fastighetsdata och mobilitetsdata."

– Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras. De kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod, säger Svante Axelsson.

De 27 förslag som lämnades över till miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och näringsminister Ibrahim Baylan den 28 oktober har sammanställts och bearbetats av den nationella samordnaren som ett inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare under hösten 2019. Rapporten innehåller också förslag på mer genomgripande reformer som behöver genomföras på längre sikt.

Läs hela sammanställningen i pdf-format