Smart Built Environment signaturbild
Leveransspecifikationer för geodata och BIM utvecklas

Genom att förenkla och förbättra utbyte av geodata mellan olika parter och integrera BIM-data, skapas potential för bättre samverkan inom processer för fysisk planering och fastighetsbildning. Detta jobbar man för inom projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet har nyligen haft ett remissmöte för att berätta om resultaten hittills och samla in synpunkter. 

Smart Built Environments projekt Leveransspecifikationer för Geodata-BIM startade hösten 2018 och ska pågå under hela år 2019. I mitten av maj hölls ett remissmöte där projektets referensgrupp och teknik- och expertgruppen deltog. De fick möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter.

Projektledaren Karin Neland, från Lantmäteriet, berättade först övergripande om projektets syfte, mål och tänkta resultat. På mötet rapporterade de tre delprojektledarna – Lars-Håkan Bengtsson, Ulrika Roos och Tim Johansson – om sina resultat hittills, vilka avgränsningar som gjorts i arbetet och hur långt man tror sig kunna komma. Före mötet hade underlag skickats ut till deltagarna och efteråt fanns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter.

Leveransspecifikationerna ska ersätta nybyggnadskarta

En av Smart Built Environments visioner är att aktörer ska bli bättre på att dela digital information. Flera tidigare projekt inom Smart Built Environment har studerat och tagit fram rekommendationer för hur informationsutbytet ska genomföras från tekniska, juridiska och affärsmässiga perspektiv samt hur utbytet påverkar processer och samverkan mellan aktörer. Inget projekt inom programmet har hittills kommit så långt att man specificerar i detalj hur informationen ska utbytas.

Syftet med projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM är att ta fram detaljerade leveransspecifikationer, med bygglovsprocessen som exempel, samt att utvärdera dem i praktiska tester. Projektets leveransspecifikationer är tänkta att ersätta dagens nybyggnadskarta som kommunen delger den bygglovsökande. De är också tänkta att ersätta situationsplan, planritning, fasadritning och sektionsritning, som bygglovsökande ska skicka in till kommunen, samt relationsritningar efter slutbesked.

Arbetet grundas på tidigare projekt

Arbetet med att ta fram detaljerade leveransspecifikationer ska fortsatt baseras på tidigare specifikationsarbeten, främst Svensk geoprocess och CoClass samt IFC. Inom projektet Smart planering för byggande togs det fram översiktliga processer och leveransspecifikationer för bland annat bygglovsprocessen. Även inom Vinnova-projektet Får jag Lov som drevs av Boverket har översiktliga informationsmodeller tagits fram för information som behövs inom bygglovsprocessen.

I projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM har man slutligen genomfört praktiska tester av integreringen av geodata och BIM-data i testbädden Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln.

Mål för projektet

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet så här långt har kommit en god bit på väg mot målen som är att:

  • Ta fram detaljerade leveransspecifikationer för bygglovsprocessen, utifrån det som gjorts inom projekten Smart planering för byggande och Får jag lov
  • Ge förslag på vidareutveckling av berörda och testade specifikationer och tillämpningsstandarder samt ge input till Geodatarådets handlingsplan
  • Bidra med input till framtida handbok för användning av berörda standarder och specifikationer.

Tidplanen som projektet arbetar efter är att vara klara med alla tester till sommaren, för att därefter färdigställa rapporten.

Många parter i projektet

Projektledningen utgörs av Lantmäteriet och Lunds Universitet. I de olika arbetspaketen deltar Boverket, Complete 3D, Höganäs kommun, Karlstads kommun, Lantmäteriet, Linköpings kommun, Lunds Universitet, Stockholms stad, Sweco, Symetri och Tyréns. Teknik- och expertgruppen utgörs av Falu kommun, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, Stockholms stad, Svensk Byggtjänst och Trafikverket.

Dessutom finns en referensgrupp som utgörs av Bonacordi, Esri, Familjebostäder, Göteborgs stad, Hammarö kommun, IQ Samhällsbyggnad/BIM Alliance/Sweco, Lantmäteriet, NCC, Plan B, och Vellinge kommun. 

Läs mer om projektet