Flygfoto av stad och landsbygd
Vilka datamängder ska bli avgiftsfria?

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att identifiera vilka datamängder som ska klassas som särskilt värdefulla enligt det omarbetade EU-direktivet om öppna data och PSI. Dessa ska tillgängliggöras avgiftsfritt för att de kan bidra till stora samhällsekonomiska vinster. Lantmäteriet efterfrågar nu branschens inspel i arbetet med att peka ut dessa "high-value-data" bland annat. 

Som vi tidigare skrivit om har regeringen beslutat om tre uppdrag för artificiell intelligens och öppna data. Syftet är att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft genom datadriven innovation. Ett av dessa uppdrag gick till Lantmäteriet och innebär att, i samverkan med andra, identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras som värdefulla datamängder enligt PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data.

I uppdraget ingår också att analysera och redovisa budgetmässiga konsekvenser av att tillgängliggörandet samt de samhällsekonomiska nyttorna. 

Lantmäteriet är samordnande myndighet för uppdraget. De övriga myndigheter som deltar i arbetet är de organisationer som är representerade i Geodatarådet, samt med Transportstyrelsen, Bolagsverket, Statens geotekniska institut och Rymdstyrelsen. Lantmäteriet har tillsatt en arbetsgrupp för att hålla ihop regeringsuppdraget, och uppdragsledare är Anna Svedlund. 

Slutredovisningen ska vara inne den 17 januari 2020. 

Bidra i arbetet med att definiera värdefulla datamängder

Lantmäteriet tar gärna emot hjälp i arbetet med att definiera värdefulla data och göra de ekonomiska beräkningar som ett avgiftsfritt tillhandahållande av dessa värdefulla data innebär. Inspel till nyttovärderingen välkomnas också.

Hör av er till psi@lm.se om ni vill bidra i arbetet eller har tips och råd.

Beskrivningen av Lantmäteriets uppdrag kan du läsa här.

PSI-direktivets lista över värdefulla data

Europeiska kommissionen har arbetat fram en revidering av direktivet och den föreslagna förändringen innebär bland annat att kommissionen ska ges mandat att ta fram en särskild EU-gemensam lista med datamängder, så kallad ”high-value data” (värdefulla data) som anses bidra till samhällsekonomiska vinster inom EU. De datamängder som inkluderas i listan ska medlemsstaterna tillgängliggöra avgiftsfritt, maskinläsbara, åtkomliga via gränssnitt för tillämpningsprogram samt förenligt med villkor för öppna licenser. Listan med datamängder kommer att fastställas av kommissionen längre fram. Detta är utpekade områden för värdefulla data:

  • Geospatiala data (Geospatial: maps and postcodes)
  • Jordobservation och miljö (earth observation and environment)
  • Meteorologi (meteorological)
  • Statistik (statistics)
  • Företag och företagsägande (companies and company ownership)
  • Rörlighet (mobility).