Text Data has a better idea framför byggnader
Viktiga politiska initiativ för öppna data och datadriven innovation

Regeringen har precis beslutat om tre uppdrag gällande öppna data och datadriven innovation. DIGG ska öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data och jobba med datadriven innovation. Lantmäteriet får uppdrag kopplade till det reviderade EU-direktivet om Public Sector information (PSI) som styr tillgängliggörande av offentliga sektorns information. Geodata är en datamängd som ska tillgängliggöras.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande idag, den 2 maj, att regeringen har beslutat om tre uppdrag gällande öppna data och artificiell intelligens med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft.

– Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Vi har stora mängder högkvalitativa data i Sverige. Genom att öppna upp tillgången till datan, skapar vi nya möjligheter för till exempel minskad energianvändning, bättre behandlingsmetoder och kortade handläggningstider, avslutar Ygeman.

Tillgängliggörandet av geodata

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras enligt det nu reviderade PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data. Lantmäteriet ska också analysera och redovisa budgetmässiga konsekvenser av att tillgängliggöra myndigheters värdefulla datamängder avgiftsfritt. I uppdraget ingår att analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna av vad ett sådant tillgängliggörande kan ge.

Lantmäteriet ska slutredovisa uppdraget den 17 januari 2020.

– Det är glädjande att se att regeringen nu organiserar sig för ett fullt införande av reformer som tillgängliggör offentliga sektorns data som öppna data till nytta för utvecklingen av en effektiv välfärd, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

– Det så kallade PSI-direktivet kom egentligen redan 2003, men implementeringen i Sverige kom av sig och vi har varit bland de sämsta i klassen att genomföra direktivet. Det har gjort att Sverige hamnat efter med att dra nytta av en lång rad innovativa tjänster som gör livet enklare och säkrare för landets invånare. Bland innovatörer och tjänsteutvecklare är geodata som exempelvis adresser mycket intressanta att få ta del av, fortsätter Susanne.

Förmågan att tillgängliggöra öppna data ska ökas

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. DIGG ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Särskilt fokus ska läggas på säkerhet, inklusive god informationssäkerhet, sekretess och integritetsskydd.

DIGG ska rapportera underlaget för artificiell intelligens senast den 31 december 2019 samt lämna en delrapport med handlingsplan för offentliga öppna data, senast den 31 mars 2020.

Utredning för genomförande av PSI-direktivet

För genomförandet av det omarbetade PSI-direktivet kommer en särskild utredare att få i uppdrag att lämna förslag på vad som krävs. Bland annat ska utredaren analysera behovet av författningsändringar och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Mer information om det omarbetade PSI-direktivet och frågan öppna geodata kan du få på Geoforums seminarium Vägen fram till öppna data den 14 juni.