Hänglås med ettor och nollor i bakgrunden
Öppna geodata nära i och med revidering av PSI-direktivet

Den 4 april godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det kommer i hög grad att förbättra tillgången till och användningen av offentliga och offentligt finansierade data, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av dataintensiv teknik. För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör geodata som öppna data.

EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive. Det är en tydlig markering att EU fått ett större mandat av medlemsländer att driva frågan om öppna data mer kraftfullt.

EU-kommissionen, som har initierat revideringen av PSI-direktivet, har för avsikt att lägga krav på medlemsländerna att:

  • tillgängliggöra så kallade ”dynamiska data” med hjälp av API:er
  • begränsa möjligheterna att frångå marginalkostnadsprincipen
  • tillgängliggöra data från offentliga företag i vissa sektorer (transport till exempel)
  • utveckla policy för tillgängliggörande av forskningsdata (Open Access) och
  • öka tillgängligheten av dataset som bäst kan anses bidra till samhällsekonomiska vinster.

Nästa steg

Texten om de omarbetade reglerna som Europaparlamentet antagit måste antas formellt av rådet. EU-länderna har sedan två år på sig att införliva direktivet med sin lagstiftning innan det träder i kraft.

Kommissionen ska tillsammans med EU-länderna kartlägga vilka datamängder som har ett särskilt värde och som ska ingå i en särskild genomförandeakt. 

– Det är viktigt att vi i Sverige nu är proaktiva och tydliga med vilka datamängder vi anser ska prioteras och tillgängliggöras. Här ingår ju självklart statens geodata som Lantmäteriet ansvarar för. Det har i många studier visats att just geodata av hög kvalitet har ett stort samhällsekonomiskt värde, säger Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek.

– Jag tycker att detta är något vi även ska prata ihop oss med våra nordiska grannländer kring. Då kan vi få gehör i EU att det blir just geodata som prioriteras och där medlemsstaterna blir skyldiga att tillgängliggöra dessa datamängder. Det är till nytta för samhället i hela EU, fortsätter Susanne Nellemann Ek.

Offentliga data tillgängliga för människor och maskiner

EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Mariya Gabriel, med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, välkomnade resultatet av Europaparlamentets omröstning. I ett gemensamt uttalande säger de bland annat:

– Vi är mycket glada åt det överväldigande stödet för direktivet om öppna data bland Europaparlamentets ledamöter. Data är en viktig tillgång i den digitala ekonomin och en stor del av denna tillgång genereras av den offentliga sektorn. För att den innovativa potentialen i offentliga och offentligt finansierade data ska kunna utnyttjas fullt ut är det viktigt att de är lättillgängliga för EU:s medborgare och företag. Detta gäller särskilt teknologi på området artificiell intelligens, som inte kan utvecklas utan tillgång till stora mängder data.

– Tack vare antagandet av direktivet om öppna data i dag blir data från den offentliga sektorn och data från forskningsorganisationer och offentliga företag lättare tillgängliga och mer användbara för både maskiner och människor.

Resultat av direktivet om öppna data

EU-kommissionen förväntar sig att det nya direktivet ska minska offentlig sektors utgifter med 1,7 miljarder euro, spara 629 miljoner timmar för resande samt minska användningen av gas, el och olja med 16 procent genom effektivare transporter fram till 2020.

Värdet på data väntas gå från 52 miljoner euro 2018 till 194 miljarder euro år 2030. 700 000 jobb förväntas baseras på offentliga data och kostnaden för att publicera öppna data ska minska med 21 procent enligt kommissionens faktablad.

Läs mer i pressmeddelandet från Europeiska kommissionen