Hänglås och ettor och nollor
Riksarkivet har slutrapporterat regeringsuppdraget kring öppna data

Riksarkivet har lämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget: att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Regeringsuppdraget och arbetet kring öppna data kommer att tas över av den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) från den 1 september 2018.

– Vi ser att kunskaps- och mognadsnivån hos myndigheter inom öppna data-området har ökat. Bland annat placerar sig Sverige bättre i en kartläggning som EU-kommissionen gjort. Det är glädjande, eftersom vi måste se till att så mycket som möjligt av den information som finns i arkiven ska kunna användas av så många som möjligt, säger Riksarkivarie Karin Åström Iko och fortsätter:

– Riksarkivet kommer att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för tillgängliggörande och en bred användning av samhällets information. Riksarkivet presenterar i sin slutrapport flera förslag för hur arbetet bör tas vidare framåt.

En sammanfattning av förslagen från Riksarkivet är:

 • att den nationella portalen för öppna data, oppnadata.se, samt vägledningen om öppna data och om hur man publicerar PSI-förteckningar, förvaltas i en stabil IT-miljö inom
  Myndigheten för Digital förvaltning
 • att den nationella portalen utvecklas i en kontinuerlig dialog och samverkan med myndigheterna och användarna till en ”single-point access” för offentliga data för
  vidareutnyttjande
 • att den nationella portalen även fortsättningsvis kommer att bygga på standardiserade format, såsom CKAN och DCAT-AP
 • att den rekommendation om DCAT-AP.se-specifikationen, framtagen av Riksarkivet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, förvaltas och vidareutvecklas av
  Myndigheten för Digital förvaltning
 • utveckling av ett gemensamt skalbart och kostnadsfritt webbverktyg för DCAT-AP.se och publicering på Github med öppen källkod
 • att Myndigheten för digital förvaltning undersöker möjligheten att vidareutveckla funktionalitet för stöd till enskilda att hitta offentliga data för vidareutnyttjande med stöd av bland annat EU-kommissionens PSI-Monitor.

Ansvarsområden överförs till Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning kommer ta över flera uppgifter med koppling till digitalisering och öppna data från andra myndigheter. Riksarkivets ansvar för att främja myndigheters tillgängliggörande av handlingar för vidareutnyttjande och Tillväxtverkets ansvar för att främja öppen och datadriven innovation är exempel på det.

Läs mer om Riksarkivets arbete för öppna data i en nyhet på oppnadata.se

Här hittar du slutrapporten om regeringsuppdraget kring öppna data