Flygbild över Gävle och högskolans campus
Öppna geodata från Gävle kommun på gång

Snart börjar Gävle kommun att tillhandahålla öppna geodata! Nu har Kommunstyrelsen tagit beslut om att finansiera datasläppet med 4 miljoner kronor och mer exakt vad pengarna ska gå till. Samhällsbyggnadsnämnden kommer få kompensation för intäktsbortfall och pengar kommer också att gå till ett kommunövergripande projekt för öppna data.

Kommunstyrelsen i Gävle har beslutat att inom ramen för programmet Digital förnyelse finansiera ett kommunövergripande projekt med uppgift att etablera Gävle kommuns plattform för att leverera öppna data och att börja leverera utvalda informationsslag.

Geodata prioriterat

Under de senaste åren har en del förberedelser genomförts för att öppna upp data och man har identifierat vissa typer av data som är extra angelägna att börja med. Geografisk information är en typ av information som är utpekad att prioriteras. Denna data finansieras idag med såväl kommunbidrag som avgifter från de kommunala bolag som nyttjar informationen.

Finansieringen

I kommunplanen för 2018 har 4 miljoner kr från Gävle Stadshus ABs resultat avsatts för finansiering av Öppna geodata. Nu har det beslutats att dessa 4 miljoner fördelas så att Kommunledningskontoret får 1,3 miljoner kr för ett projekt som under 2018 ska etablera Öppna data i Gävle kommun och att 2,7 miljoner kr går till Samhällsbyggnadsnämnden som kompensation för intäktsbortfall från bolagen, som man idag har kartavtal med. Till 2019 ska nya kartavtal skrivas och belopp räknas fram. Öppna-data-projektet kommer att bistå med sakkunskap i detta arbete.

Plattform för öppna data

Det kommunövergripande öppna-dataprojektet ska etablera en plattform för Öppna data i Gävle kommun, i samarbete med bland andra Samhällsbyggnadsförvaltningen, och börja leverera öppna geodata.

– Gävle kommun planerar att släppa geodata under året. Vi kommer att genomföra ett öppna-geodata-projekt som säkerställer att vi kan förvalta öppna geodata i framtiden. En begränsad mängd data kommer vi att släppa inom kort, sedan utökas mängderna under året beroende på hur projektet framskrider, säger Tommy Köhn, avdelningschef Lantmäteri & Geografisk Information, Gävle kommun.

Ajourhållning

Kommunen har identifierat att i och med de förändringar som genomförs inom Kommunkoncernen, och i samarbete med Lantmäteriet, med anledning av införande av öppna data, finns risken att mindre pengar finns tillgängliga för hantering av geografisk information. Samtidigt har nya och effektiva tjänster utvecklats de senaste åren, som väsentligt har förenklat tillgången till, och möjlighet att förvalta, informationen. Rätt utnyttjade kommer dessa tjänster att minska kostnaderna i den interna verksamheten. Det är därför uttryckt att det inom ramen för arbetet med Öppna data bör göras en översyn i syfte att effektivisera ajourhållning och tillhandahållande av datamängder (både internt och externt). Detta också för att klargöra om medel måste avsättas även kommande år för att kompensera Samhällsbyggnad ekonomiskt för att klara verksamheten kring ajourhållning av geografisk information.

Mer information kommer när det sker datasläpp från Gävle kommun.